Archives กันยายน 2018

พิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงนามจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่
1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการในด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

42754181_1977808235631767_5347542417358716928_n 42557732_1977808305631760_6347225149611180032_o 42543889_1977808182298439_8286273201512644608_o 42556392_1977808112298446_7765029218781495296_n

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร

บรรยายพิเศษ “Related Laws Affecting International Business”

การบรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business”

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Marketing Director บริษัท Qualy & Co บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business” สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยมีอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในการบรรยายในครั้งนี้ได้อธิบายลักษณะของการประกอบธุรกิจขายและออกแบบสินค้ามีดีไซน์ (Design Product) ภายใต้แบรนด์ Qualy ขั้นตอนและลักษณะการนำเข้าและส่งออกสินค้าของ Qualy รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยและต่างประเทศในการดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าของ Qualy เช่น กรณีการขายสินค้าของ Qualy ในประเทศจีน USA หรือประเทศทางยุโรป ว่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญต่างกันอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการดำเนินการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศสำหรับการขายสินค้ามีดีไซน์ และความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสินค้า Design Product พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการขายสินค้า เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ กรณีตัวอย่างที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าปลอมในเว็บจีน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทำให้เกิดช่องโหว่ในเรื่องการตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งเข้าประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้องทั้งให้นักศึกษาได้เสนอช่องทางแก้ไขจากกรณีศึกษาดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ (Young Smart Lawyer) ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรมพร้อมปลูกฝังนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_3194 DSC_3196 DSC_3221 DSC_3227 DSC_3237 DSC_3241 DSC_3246 DSC_3259 DSC_3269 DSC_3275 DSC_3253

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายให้ความรู้นักศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กฎหมายกับศีลธรรม” รายวิชา LW012102 นิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์

ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางที่สอดแทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และใช้เป็นหลักแนวคิดในการศึกษาวิชากฎหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

DSC_2843 DSC_2849 DSC_2852 DSC_2853 DSC_2858 DSC_2866 DSC_2872

นักศึกษานิติศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ออกค่ายเพื่อศึกษาปัญหา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดกิจกรรมมีดังนี้

  1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ละลายพฤติกรรม” เป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการทำงานเป็นทีม
  2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องต้น เป็นการบรรยายหลักกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ความรู้เบื้องต้นการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน
  3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใช้เกมเป็นสื่อ เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดต่างๆ พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป
  4. กิจกรรม “จุดไฟฝัน” เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  5. กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา (ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก) ที่ดิน แก่คนในชุมชนบ้านโพนเพ็กและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์นรากร วรรณพงศ์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. กิจกรรมถอดบทเรียน เป็นการระดมสมองร่วมกันระหว่างน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและพี่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อประมวลผลสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองในด้านจิตอาสา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน พัฒนาสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

เครดิตภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

01 02 03 04 05 05-1 06 07 08 09 10 9999 41445879_1857033861053436_8673441112855150592_o 41446590_1857035284386627_8834579326499291136_o 41458875_1857035211053301_5637214077160783872_o 41465024_1857035654386590_692684182240886784_o 41466068_1857028647720624_3428773190984269824_o 41468001_1857035487719940_5472904880572071936_o 41471195_1857033077720181_7793447419651293184_o 41479993_1857033241053498_8890630483663126528_o 41532856_299820377414962_7640196398050181120_n  41512442_544110399376934_7530119865177210880_n 41491158_1857028371053985_1794238307484303360_o 41499531_1857035761053246_1624367665118183424_o 41502758_1857035724386583_9036430991136129024_o 41503612_1857028967720592_1594676813898973184_o 41505171_1857025154387640_3679017407491342336_o 41509723_1857034041053418_455578494030577664_o 41533912_1857033161053506_6279627273519759360_o 41538339_1857035091053313_910359747641737216_o 41543093_1857032644386891_5273774631768031232_o 41545247_1857028717720617_7215208379088633856_o 41556962_1857033567720132_6811325782174990336_o 41591396_1857034624386693_6567860909551648768_o 41594563_1857033661053456_2570161378283225088_o 41606927_1857028204387335_7359181811768885248_o

ศูนย์สิทธิฯ ภาคอีสานจับมือภาคีเครือข่าย มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ศูนย์สิทธิมนุษยชนภาคอีสานจับมือภาคีเครือข่ายสร้างห้องเรียนสิทธิ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมจัดเสวนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน ราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มี พิธีลงนามภาคีเครือข่ายห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โดยลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับพลังของคนรุ่นใหม่” โดยนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวถึง “พลังของคนรุ่นใหม่” เป็นพลังที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ

และการเสวนาเรื่อง “Human Rights and Global Citizen จากมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดยผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ละคณะ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอมุมมองว่าคณะต่าง ๆ ตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไร และจะนำพาสังคมไทยก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งไปสู่สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไร  และการแสดงสุนทรพจน์ประกอบสื่อในหัวข้อ “ Imagine all the people living life on Peace one day equal” ประกอบด้วยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนกัลยาณวัตร  และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)

รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยมีเยาวชนที่ทำงานส่งเสริมสิทธิในพื้นที่ ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เยาวชนกล่มรักษ์ลำน้ำพอง และกลุ่มเพื่อนเพื่อน และกิจกรรมช่วงท้ายมีการประชุมกลุ่มย่อย ห้องสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน นำเสนอผลงานของการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งโรงเรียน กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  และการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอมุมมองสิทธิมนุษยชนจากเสียงของคนรุ่นใหม่  นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย นับเป็นก้าวสำคัญในสร้างคนรุ่นใหม่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสู่กลุ่มเยาวชนในระดับโรงเรียนต่อไป

 

กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0031 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0036 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0001 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0002 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0003 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0004 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0005 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0006 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0007 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0008 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0009 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0010 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0011 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0013 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0014 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0015 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0016 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0017 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0018 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0019 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0020 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0021 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0022 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0023 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0024 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0025 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0026 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0027 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0028 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0029 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0030 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0032 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0033 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0034 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0035 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0037 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0038 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0039 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0040 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0041 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0042 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0043 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0044 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0045 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0046 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0047 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0048 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0049

ภาพ/ข่าว : พิเชษฐ์ อินทร์นอก

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

180910 ทุนฟูจิโมโต 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

คุณสมบัติ

๑. เป็นผู้ที่ขยันขันแข็งและมีจุดหมายที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

๒. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อยหรือมีศักยภาพสูงหรือมีทักษะพิเศษด้านอื่นๆ

๓. มีความต้องการทุนทรัพย์ในการศึกษา และไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

๔. มูลนิธิพิจารณาอันดับแรกคือศักยภาพหรือความสามารถ อันดับที่สองพิจารณาจากความยากจนหรือความต้องการทุนทรัพย์

ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_1 ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_8

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครทุน FUJIMOTO

นักศึกษานำส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

 

เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมนิติทัศนะนักกฎหมาย สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ออกค่ายศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านห้วยยาง นักศึกษาได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆภายในชุมชน ในเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน

นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยทีมวิทยากรไปให้ความรู้ชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้นักศึกษายังช่วยชาวบ้านจัดทำเล้าไก่ ปรับปรุงแปลงปลูกผักของโรงเรียน เพื่อเป็ฯการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารอินทรีย์ภายในชุมชน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีการนำองค์ความรู้ที่นักศึกษาแต่ละคนถนัดไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายเชิดพงศ์ นารี นักศึกษาชั้นปี 4 ประธานค่ายในครั้งนี้ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “มีความตั้งใจในการทำโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน และการเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนต่างคณะที่ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัว”

 

DSC_2014 DSC_2060 DSC_2093 DSC_2095 DSC_2098 DSC_2100 DSC_2104 DSC_2106 DSC_2117 DSC_2133 DSC_2140

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

กิจกรรมไหว้ครู : พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 : พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยนักศึกษาต่างนำต้นไม้นานาพันธุ์แทนพานดอกไม้ธูปเทียนฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครูดูแล

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พันธะการสร้างนักกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม (Missions on Legal Mindset Establishments for Social Engagement and Morality) โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แตกต่างจากทุกปี นักศึกษาต่างนำต้นไม้แทนพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อแสดงความรักและเคารพครูอาจารย์

การสอนคนเหมือนการปลูกต้นไม้ ครูอาจารย์ทำหน้าที่พรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ย ดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ต้นไม้ได้เติบโตและแข็งแรง ในโอกาสกิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาจึงได้นำต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นสักทอง ต้นวาสนา ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้น มาไหว้บูชาครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครูช่วยดูแล คณะนิติศาสตร์ ในฐานะโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถานที่บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายที่คำนึงถึงทักษะทางวิชาการ ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และทักษะ Non-Technical  ได้มุ่งพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมาย ปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาก็เหมือนต้นไม้ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดชอบดินและน้ำต่างกัน มีหลายแบบที่มีความชอบ มีจุดเด่นแตกต่างกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการแนะนำกลุ่มต่าง ๆ ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ตามควานถนัดและสนใจ เช่น กลุ่มกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักฎหมายยุคใหม่ (Young Smart Lawyer) ประกอบด้วย กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม กลุ่ม Moot Court เป็นต้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการของ Interactive learning เข้ามามีบทบาทในหลักสูตรของคณะ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญานิติทัศนะรับใช้สังคมและเปิดพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการ โดยเชื่องโยงกับหลักสูตร รายวิชา และโครงงาน อีกด้วย

การบ่มเพาะและผลิตบัณฑิตก็เหมือนการปลูกต้นไม้ให้เติบใหญ่ ครูผู้สร้างมีความภาคภูมิใจและรอดูการเจริญเติบโตของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่ประสบผลสำเร็จและทำหน้าที่ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป พิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหล่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ดังคำโบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู” 

DSC_1232 DSC_1241 DSC_1249 DSC_1266 DSC_1269 DSC_1284 DSC_1295 DSC_1303 DSC_1320 DSC_1321 DSC_1354 DSC_1370 DSC_1388 DSC_1391 DSC_1425 DSC_1444

IMG_2214 IMG_2236 IMG_2238 IMG_2239 IMG_2240 IMG_2250 IMG_2354 IMG_2316 IMG_2365 IMG_2368 IMG_2435 IMG_2447

ภาพ : พชร โนนทิง/สุนันทา มัครัมย์

ข่าว : พชร โนนทิง

“น้อมวันทา บูชาคณาจารย์” พิธีไหว้ครู มข. ประจำปีการศึกษา 2561

น้อมวันทา บูชาคณาจารย์ พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 น้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ด้วยกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์ยศ นาคะเกศ ที่ปรึกษาประจำคณะ อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตร (หลังเดิม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่

ภายในพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  ขับเสภาเทิดพระคุณครู  การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละคณะ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานในปีการศึกษา 2561 เป็นที่ประจักษ์ โดยมี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลต่าง ๆดังนี้

1.รางวัลนักศึกษาผลการเรียนสูงสุดประจำคณะ คือ

(1) นายชูชนะ จัทนร์นวล นักศึกษาชั้นปี 4

2.รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ได้แก่

(1) นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปี 4

(2) นายชัยมงคล แท่นหิน นักศึกษาชั้นปี 4

(3) นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปี 4

(4) นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ นักศึกษาชั้นปี 4

นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นศักดิ์และศรีของชาวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปลูกฝังนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมผลักดันให้คณะนิติศาสตร์เป็น โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรและนักศึกษาที่บริจาคโลหิต สูงสุดในโครงการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

โดย นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช นักศึกษาชั้นปี 4 หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไปเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมีผลจากการหลอหลอม การฝึกหัดอบรม ทั้งทางครอบครัว และด้านการศึกษาโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนทางชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ที่ช่วยปลูกฝังให้รู้จักการเสียละ การทำเพื่อส่วนรวม จนส่งผลให้ได้รับรางวัลนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวทุกๆคน สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าพี่น้องนักศึกษาที่ทำกิจกรรมทุกคนครับ ขอให้มีกำลังใจในการทำต่อไป สู้ๆครับ ขอบคุณครับ”

DSC_0946  DSC_1162 DSC_0917 DSC_1007DSC_0987DSC_0965 DSC_0947 DSC_0951 DSC_1177 DSC_0978 DSC_0985  DSC_1037 DSC_1064 DSC_1095 DSC_1110 DSC_1113 DSC_1118 DSC_1120 DSC_1139

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
1. เข้ารับการปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนฯในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ.ห้องราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมยืนยันลงทะเบียนการรับทุนและส่งสำเนาสมุดหน้าบัญชี
2. ช่วยเหลือกิจกรรมทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคม
ดูรายชื่อคลิก https://goo.gl/Dxtxsd

180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_1 180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_2