รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง International Leaning Center @ Law (ข้าง Office @ Law 1)

180828 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

180828 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

** นักศึกษาที่ไม่เข้าสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์