Archives สิงหาคม 2018

ผลงานคณะกรรมการฯชั้นปี คว้า 2 รางวัล Popular Vote งาน KKUL Open House 2018

ผลงาน “ความภูมิใจ” จากคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 2 รางวัล จากงาน KKUL Open House 2018 Innovation Device for Customer Engagement (ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ และนายพชรโนนทิง ตัวแทนคณะในการนำเสนอผลงานวิดิโอเรื่อง “ความภูมิใจ” ที่นำเสนอเรื่องราวการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี ชมคลิป>>https://www.youtube.com/watch?v=EzgPWU0mptQ ในงาน KKUL Open House 2018 Innovation Device for Customer Engagement (ID4CE) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ จัดโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (2) การบริหารสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ (3) การบริหารองค์กรการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีผลงานผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานจาก คณะนิติศาสตร์อยู่ในกลุ่ม 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วมงาน และ 2. รางวัล Like and Share สูงสุด

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการของ Interactive learning เข้ามามีบทบาทในหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำหลักการ แนวคิด วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ด้านกฎหมายแล้ว ยังส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ และ Non Technical Skill เช่น ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปี ออกแบบกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้เสริมทักษะด้านต่าง ๆ

S__3547208 S__3547210 S__3547211 S__3547213S__3547209318173318082318087

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง International Leaning Center @ Law (ข้าง Office @ Law 1)

180828 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

180828 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

** นักศึกษาที่ไม่เข้าสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

“คณะนิติศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานและสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค”

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค (MOU)  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายเดชาวัต แจ้งชื่น ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ และมีกรอบแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

  1. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยแก่ประชาชนโดยทั่วไป
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังจะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ไปสู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัยตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตื่นตัวที่จะรู้จักปกป้องตัวเองและคุ้มกันตนเองให้มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระแส หรือประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่การถูกละเมิดในการบริโภของพวกเราจะลดลงไป และหวังว่านักศึกษาเราทุกคนจะเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และก็จะช่วยกันรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญและก็มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองสิทธิในการบริโภคของประชาชนทุกๆคน”

หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีการอภิปรายให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจสิทธิผู้บริโภค และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชนได้” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเดชาวัต แจ้งชื่นโภค ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมี คลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค อาทิ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก เป็นต้น

DSC_9916DSC_9924DSC_9892DSC_9896 DSC_9897DSC_9902 DSC_9899 DSC_9930 DSC_9941DSC_9875 DSC_9946 DSC_9952DSC_9849DSC_9973DSC_9866 DSC_9858 DSC_9864

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชุมรับฟังข้อเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประชุมร่วมกับ นางวิกานดา พิธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกอร สีแสง นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการนำเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)
๒. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี (Financial Audit)
๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๔. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในด้วยคะแนนสูงถึง ๘๖.๙๖ คะแนน แต่กระนั้นสำนักงานตรวจสอบภายในได้มีข้อแนะนำแก้ไขซึ่งคณะจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

39811570_1928903227188935_1981433877259878400_o39558009_1928903640522227_1626389430778462208_o39777254_1928916547187603_1765918706178719744_o39500173_1928903530522238_7645450517442723840_o 39514792_1928903667188891_468164646583402496_o 39522495_1928903213855603_2642182581063254016_o 39572450_1928907070521884_7722220648382070784_o 39589217_1928903467188911_349739109603868672_o 39589270_1928907023855222_1290537969077190656_o 39685786_1928903590522232_7836509590689677312_o 39739865_1928903427188915_9156334009750388736_o 39744839_1928903737188884_8090565070980907008_o 39747721_1928907043855220_1709919552478904320_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร

ประชุมนักศึกษาชั้นปี 3 เตรียมพร้อมเสริมทักษะทางวิชาการและการบริการแก่สังคม

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 เข้าพบนักศึกษา เพื่อชี้แจงในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 โดย อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท และอาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าพบและชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และแจ้งตาราง Office Hour และช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการขอคำปรึกษา
2. กิจกรรมทางวิชาการ
2.1 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือในแต่ละรายวิชา
2.2 กิจกรรมทบทวนเนื้อหาและฝึกการตอบข้อสอบกฎหมาย
3. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Interactive Learning
โดยแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 3 เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_9384DSC_9395DSC_9389DSC_9349 DSC_9352 DSC_9369 DSC_9372 DSC_9392 DSC_9414 DSC_9421 DSC_9422 DSC_9426 DSC_9427 DSC_9438 DSC_9483 DSC_9493 DSC_9502 DSC_9505

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 มุ่งเสริมทักษะที่จำเป็นเตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 4 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพร้อมแนะนำเตรียมความพร้อมด้านการเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์ปัทมาภรณ์ สินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบนักศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมในการเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนแบบ interactive learning ในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วิชาสัมมนากฎหมายอาญา วิชาสัมมนากฎหมายธุรกิจ และหลักวิชาชีพกฎหมาย เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย
3. ตารางนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา การขอเข้าพบและให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังแนะนำกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ คือ (1) กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงการแนะนำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (2) กิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารและทักษะภาษาสำหรับนักศึกษา การจัดทำ Resume เพื่อสมัครงาน (3) กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและเสริมทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

DSC_8946 DSC_8948 DSC_8949 DSC_8951 DSC_8952 DSC_8959 DSC_8966 DSC_8971 DSC_8973 DSC_8975 DSC_8979 DSC_8991 DSC_8993 DSC_8994 DSC_9000 DSC_9021 DSC_9030 DSC_9037 DSC_9046

ภาพ/ข่าว : พิเชษฐ์ อินทร์นอก

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ปริศนา คำชาย  และอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงดังนี้

1. เวลา 07.00 น.  คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา น้อมสักการะถวายพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
2. เวลา 09.30 น. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการพิจารณาคดี (ศาลจำลอง) โดยผู้แทนศาลแขวงขอนแก่น กล่าวแนะนำพิจารณาคดีของศาล
ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
3. เวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
โดยทีมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย
○ นางสาวมัณฑิตา กุลสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นายชัยมงคล แท่นหิน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบไปด้วย
○ นางสาวปะกายเนตร ธงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

DSC_8508 DSC_8503 DSC_8484 DSC_8482 DSC_8469 _MG_8301 _MG_8290 _MG_8288 DSC_8518DSC_8553 DSC_8546 DSC_8601 DSC_8598 DSC_8603 DSC_8606

การสอบปิดเล่มวิจัย นักศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปิดเล่มวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในวิชา 777 400 วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และใช้ทักษะการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนมาถึงการนำเสนอเพื่อสอบปิดเล่มวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

โดยนักศึกษาได้นำเสนองานวิจัย ต่อกรรมการ คนละ 10 นาที หลังจากนั้นกรรมการสอบวิจัยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ และ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว ได้ซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเล่มวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การสอบปิดเล่มวิจัย ก่อนการนำข้อเสนอแนะจากกรรมการมาปรับปรุงเล่มวิจัยนั้น ถือเป็นกระบวนการสุดท้าย ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำทักษะระเบียบวิธีการวิจัยทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

38498864_1904143212998270_3913756839304495104_n 38600607_1904143196331605_1154049839760146432_n 38492591_1904142649664993_7310991269390450688_n 38469573_1904142669664991_1288536514317254656_n 38462771_1904142676331657_673144000894468096_n 38658510_1904142862998305_7557847869097508864_n38454810_1904142842998307_5150982324229242880_n 38654442_1904142822998309_7268754354843156480_n 38462377_1904142856331639_686836240669999104_n 38465871_1904142962998295_6539873880448696320_n 38526577_1904143039664954_6923722598115180544_n 38470313_1904142629664995_6886912095573508096_n

คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive leaning ควบคู่กับ Information เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจากการศึกษาดูงานสรุปข้อมูลได้ดังนี้

1. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยนายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ e-Learning นายยุทธนา สุมามาลย์ หัวหน้ากลุ่มผลิตและบริการสื่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล ดังนี้
1.1 ด้านระบบ e-Learning KKU โดยได้ให้ข้อมูลและแนะนำเครื่องมือในระบบ e-Learning KKU เช่น การทำแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ ที่มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดให้มีการอบรมให้กับคณาจารย์ของคณะฯ เรื่องการใช้งานในระบบ e-Learning KKU เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
1.2 การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยในอนาคตทางสำนักนวัตกรรมฯ จะสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่เรื่องการสอบวัดความรู้ฯ ตามคณะ เพื่อให้ข้อมูลติดตามนักศึกษาในรายที่ยังสอบไม่ผ่าน และทางคณะเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมก่อนการสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อลดอัตราการสอบไม่ผ่านของนักศึกษา
1.3 การผลิตเนื้อหาการสอน Digital Content โดยทางสำนักนวัตกรรมมีบริการห้องบันทึก Video-base Lesson ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง สื่อดิจิตอลทุกรูปแบบ เทคโนโลยีการสร้างสื่อผสมคุณภาพสูง โดยไฟล์ Video ที่ได้ จะอัพโหลดผ่านระบบ e-Learning KKU ที่ผู้สอนเรียกมาใช้ในระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเปิดดูบทเรียนก่อน และนำข้อสงสัยหรือแบบฝึกหัดมาซักถามในห้องเรียน โดยระบบดังกล่าวเอื้อประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อใช้เวลาในชั้นเรียนให้น้อยลงแต่ได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สำนักหอสมุด
โดยนางสาวกิตติยา สุทธิประภา เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ได้ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
2.1 ด้านระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมาย ระดับนานาชาติ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และขอข้อมูลจากทางคณะ ในด้านการบริการของหอสมุด ซึ่งทางคณะมีความต้องการฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ โดยทางหอสมุดมีความยินดีเสนอจัดซื้อฐานข้อมูลและให้บริการกับทางคณะ ทั้งนี้ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมาย ระดับนานาชาติ มีความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาอ้างอิงงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะด้านการศึกษางานวิจัย โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านกฎหมาย

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

38279390_1901623253250266_1001515553711456256_n 38480227_1901623289916929_7510654291707691008_n 38392469_1901623236583601_3817036280332550144_n 38404906_1901623579916900_7353704036249370624_n 38020621_1901623553250236_953014382118305792_n 38303400_1901623643250227_6606533190221824000_n38444401_1901623993250192_5211059334628245504_n  38481228_1901624046583520_4908798563040886784_n 38391216_1901624029916855_8371272824798576640_n 38403286_1901624296583495_7059528957208559616_n 38435821_1901624356583489_2558360500370931712_n