การสอบปิดเล่มวิจัย นักศึกษาภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปิดเล่มวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในวิชา 777 400 วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และใช้ทักษะการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม จากการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนมาถึงการนำเสนอเพื่อสอบปิดเล่มวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

โดยนักศึกษาได้นำเสนองานวิจัย ต่อกรรมการ คนละ 10 นาที หลังจากนั้นกรรมการสอบวิจัยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ และ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว ได้ซักถามข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเล่มวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การสอบปิดเล่มวิจัย ก่อนการนำข้อเสนอแนะจากกรรมการมาปรับปรุงเล่มวิจัยนั้น ถือเป็นกระบวนการสุดท้าย ที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม ทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำทักษะระเบียบวิธีการวิจัยทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

38498864_1904143212998270_3913756839304495104_n 38600607_1904143196331605_1154049839760146432_n 38492591_1904142649664993_7310991269390450688_n 38469573_1904142669664991_1288536514317254656_n 38462771_1904142676331657_673144000894468096_n 38658510_1904142862998305_7557847869097508864_n38454810_1904142842998307_5150982324229242880_n 38654442_1904142822998309_7268754354843156480_n 38462377_1904142856331639_686836240669999104_n 38465871_1904142962998295_6539873880448696320_n 38526577_1904143039664954_6923722598115180544_n 38470313_1904142629664995_6886912095573508096_n