Archives 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง International Learning Center @ Law ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาาสตร์ โทร 09 5653 4035

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

200103 รายชื่อ นศ. มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562