คณะนิติฯ มข. เสริมทักษะวิชาการนักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นปี จัดโครงการเสริมทักษะวิชาการเตรียมพร้อมก่อนสอบให้นักศึกษาในแต่ละชั้นปี

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นปี 1 – ปี 4 รวมถึง นักศึกษาภาคบัณฑิต เพื่อช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาในด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ รวมถึงวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเป็นการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในแต่ละชั้นปีได้มีการจัดโครงการเสริมทักษะวิชาการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นปี 2  การได้จัดอบรมประมวลผลการเรียนรายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์ โดยอาจารย์ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารนักศึกษาชั้นปี 3 ได้จัดอบรมประมวลผลการเรียนและฝึกเขียนตอบข้อสอบรายวิชากฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท โดย อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารชั้น 4 ได้จัดอบรมเสริมทักษะรายวิชากฎหมายภาษีอากร โดยนายจักรกฤษณ์ ด่านเฉลิมนนท์ วิทยากรจากภายนอก มาทบทวนความรู้สำหรับนักศึกษา นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคบัณฑิตก็ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนและวางแผนแนวทางการเรียนร่วมกันร่วมถึงการทบทวนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สำหรับภาคบัณฑิต โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

สำหรับกิจกรรมในแต่ละชั้นปี ที่คณะกรรมการบริหารนักศึกษาแต่ละชั้นปีก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในก่อนหน้านี้ อาทิ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการเขียนตอบปัญหากฎหมาย รวมถึงกิจกรรมการทบทวนรายวิชาต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการในแต่ละชั้นปีได้วางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้เข้าใจและจดจำนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบรวมถึงการนำไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมในอนาคตต่อไป

DSC_1868 - Copy DSC_1869 - Copy DSC_1872 - Copy DSC_1876 - Copy DSC_1878 - Copy DSC_1882 - Copy DSC_1935 - Copy DSC_1939 - Copy DSC_1949 - Copy DSC_1973 - Copy DSC_1975 - Copy DSC_1992 - Copy DSC_1998 - Copy DSC_2011 DSC_2035 DSC_2038DSC_1896