ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ในสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<<