ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ….

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ….

52