พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558

7_Page_1 7_Page_2 7_Page_3