รับสมัครนักศึกษาฝึกงานศาลยุติธรรม

ขยายเวลาส่งใบสมัครในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์