ขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th  โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา (เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 –  31 มีนาคม 2560

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ >>> ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา online