ประกาศคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 5/2560

 

>>>ประกาศคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องการแบ่งสาขาวิชาและอาจารย์สังกัดสาขาวิชา