พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

>>>พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๐ ก (๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)