อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลักษ์ ศิวรักษ์ ปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๒ ในหัวข้อ “คุณค่าของการศึกษาวิชานิติปรัชญา” ณ ห้องบรรยาย ๑
ในการปาฐกถานำในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารคณะเข้าร่วมรับฟังด้วย ได้แก่ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีและเป็นอาจารย์ประจำวิชานิติปรัชญา อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะ อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปี ๒ กลุ่มที่ ๑ และมีนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญาคณะฯได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๒ แบ่งออกเป็นจำนวน ๓ กลุ่ม

DSC_9215 DSC_9224 DSC_9227 DSC_9230 DSC_9253 DSC_9266 DSC_9270 DSC_9274 DSC_9292 DSC_9295