ประชุมคณะทำงานด้านจรรยาบรรณ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามประเมินผลจรรยาบรรณของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินงานตามแผนจรรยาบรรณของคณะ

13726612_1120917127987553_443021061332309224_n 13775590_1120917104654222_264973723265028333_n 13781815_1120917124654220_3488035118019011413_n