ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3

ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (National Mediation Competition 2021) จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันการประนอมข้อพิพาท โดยจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” โดยตัวแทนนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ประเภททีมผู้ประนอม และร่วมแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 (พริกแกงหมูกรอบ)
นางสาวยุวนันท์ ธรรมสอน
นายภูริวัฒน์ จิรานันตรัตน์
ทีมที่ 2 (สุดยอด)
นายกิตติพงศ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวชนัญชิดา ศรีสอน
ทีมที่ 3 (Splendid)
นายนัทธพงศ์ เจียงวิลาวัณย์
นางสาวอัจฉรา ปิ่นแก้ว
ทีมที่ 4 (สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ ม.ข.)
นาย ปิตุรัตน์ สาแก้ว
นายปุลพัชร จิตต์ศรัทธา
โดยมีอาจารย์ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฏประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า ทีมที่ 4 สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบ และได้ทำการแข่งขันในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และคว้ารางวัลชมเชย จากตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีม ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KU Compromise จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mego
รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมสหภาพแรงงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม Mama Consulting
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมมา ณ โอกาสนี้
สำหรับการประนอมข้อพิพาท เป็นกระบวนการที่คู่กรณีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่น เพื่อมุ่งหาทางออกที่คู่พิพาทต้องการภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางการแปลและตีความอธิบายคำพูดของคู่พิพาทให้ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายมากที่สุด อาทิ ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการตั้งคำถาม เป็นต้น ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการรวมถึงทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานและรับใช้สังคมต่อไป
198639915_504653290958714_6966883101036072342_n 199077176_334662048168747_2464949027044375813_n IMG_9420 IMG_9443 IMG_9484 IMG_9497 IMG_9500 IMG_9503 IMG_9514