คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตร Pre- Master Degree มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตร Pre-Degree มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer)

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกสำหรับโครงการโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ภายใต้หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต  PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_6023

IMG_5890

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ คุณกังวาล เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วม

IMG_6003

รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชน ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Curriculum) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) และเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้”

IMG_5949 IMG_5959

ต่อมา รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ว่า เป็นโครงการที่ได้มีความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาเพื่อสะสมหน่วยกิต PRE – MASTER DEGREE โดยออกแบบร่วมกัน ระหว่างคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากทางด้านกฎหมาย จะทำให้นักศึกษาเองมีโอกาสมีงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเอง เข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่เราคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่อาจจะเป็นสายอื่นๆตามที่น่าสนใจและก็ตอบสนองตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศต่อไป

IMG_5903 IMG_5914 IMG_5925 IMG_6016

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ทีมีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

IMG_6033 IMG_6049 IMG_6056 IMG_6078

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์