ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ปี 2563

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์  (Learning Outcome) ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านความรู้ โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้
  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ด้านทักษะทางปัญญา ความสามารถในการตีความกฎหมาย การค้นหาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง การวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และการรับฟังความเห็นจากผู้อื่น รวมถึงความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย และการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี

โดยในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดการศึกษาในรูปแบบ Interactive Learning แบบเต็มรูปแบบ ในการสร้างคลังข้อมูล (DATA) ผ่านระบบ Smart Class Room และ ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ผ่าน Project Base Learning เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ไป Create and Design ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมต่อไป

IMG_0858 IMG_0861 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0870 IMG_0872 IMG_0874 IMG_0875 IMG_0876 IMG_0887 IMG_0890 IMG_0893 IMG_0897 IMG_0899 IMG_0901