ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
รอบที่ 5 โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกดูประกาศ

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียน/ตรวจหลักฐาน เวลา 08.00 – 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

 

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม