ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศ
เกณฑ์การคัดเลือกและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<คลิกดูรายละเอียด>>