ห้องเรียนนักกฎหมายยุคใหม่ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาชั้นปี 1 การจัดแสดงและนำเสนอผลงานพัฒนาการกฎหมายมหาชน โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชา LW 011301 หลักกฎหมายมหาชน โดยมีอาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ และอาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

ในรายวิชาหลักกฎหมายมหาชน ได้นำเอารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Interactive Learning โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information โดยการสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ทางกฎหมายในรูปแบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการฟังบรรยายในชั้นเรียนแบบในอดีตเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้แบบสืบค้นด้วยตัวเอง เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายมหาชนทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วนำเสนอผลการเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ และนักศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบต่าง เช่น การแสดงละครสั้น การเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายมหาชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาอันประกอบด้วย 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา 2.การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ 3. การนำเสนอและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการปฏิรูปด้านกฎหมายและงานยุติธรรมของประเทศ เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะทางปัญญาและภาวะผู้นำ อีกทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 20 1911 12 13 15 16 172 18 3 8 4 111 2 5 6 7 15 10 179 12 13 14 16 2118 19 20