Archives มีนาคม 2019

ทีมนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Moot Court Competition 2018/2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

นายธวัชชัย ถำวาปี นักศึกษาชั้นปี 4

นายภิเษก วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 4

และมีนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 2 คน

นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์ นักศึกษาชั้นปี 3

นายพีรณัฐ มาลาหอม นักศึกษาชั้นปี 3

โดยมี อาจารย์บุษกร ปราย ณ ศักดิ์ อาจารย์พีรันธร วีระภรณ์พิมล อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ปริศนา คำชาย และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นที่ปรึกษา

ได้เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้ 4 ทีม จะได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นี้

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

S__15835147 S__15835151 S__15835154 S__15835163 S__15835166 S__57663541 S__57663545

LAW KKU HAPPY HEALTHY : สร้างสุขในองค์กร

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพประจำปี ให้ได้รับการสืบค้น ค้นหาความบกพร่อง ความผิดปกติของโรค และส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร โดย ห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาวะของบุคลากร มีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีสวัสดิการด้านประกันสุขภาพให้บุคลากร ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรเป็น “ฟันเฟือง” สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีหัวใจยุติธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

1 2 3 4 5 6 8 9

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ Brand

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ห้อง Interactive 2

นักศึกษาตรวสจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/9WKoVJ

รายชื่อเลือกตั้งสโมสรนิติศาสตร์

 

 

ห้องเรียนนักกฎหมายยุคใหม่ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาชั้นปี 1 การจัดแสดงและนำเสนอผลงานพัฒนาการกฎหมายมหาชน โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชา LW 011301 หลักกฎหมายมหาชน โดยมีอาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ และอาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

ในรายวิชาหลักกฎหมายมหาชน ได้นำเอารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Interactive Learning โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information โดยการสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ทางกฎหมายในรูปแบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการฟังบรรยายในชั้นเรียนแบบในอดีตเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้แบบสืบค้นด้วยตัวเอง เกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายมหาชนทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วนำเสนอผลการเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ และนักศึกษาได้นำเสนอในรูปแบบต่าง เช่น การแสดงละครสั้น การเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายมหาชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาอันประกอบด้วย 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา 2.การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ 3. การนำเสนอและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการปฏิรูปด้านกฎหมายและงานยุติธรรมของประเทศ เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะทางปัญญาและภาวะผู้นำ อีกทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 20 1911 12 13 15 16 172 18 3 8 4 111 2 5 6 7 15 10 179 12 13 14 16 2118 19 20