บรรยายพิเศษ “Related Laws Affecting International Business”

การบรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business”

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Marketing Director บริษัท Qualy & Co บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business” สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยมีอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในการบรรยายในครั้งนี้ได้อธิบายลักษณะของการประกอบธุรกิจขายและออกแบบสินค้ามีดีไซน์ (Design Product) ภายใต้แบรนด์ Qualy ขั้นตอนและลักษณะการนำเข้าและส่งออกสินค้าของ Qualy รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยและต่างประเทศในการดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าของ Qualy เช่น กรณีการขายสินค้าของ Qualy ในประเทศจีน USA หรือประเทศทางยุโรป ว่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญต่างกันอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการดำเนินการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศสำหรับการขายสินค้ามีดีไซน์ และความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสินค้า Design Product พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการขายสินค้า เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ กรณีตัวอย่างที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าปลอมในเว็บจีน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทำให้เกิดช่องโหว่ในเรื่องการตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งเข้าประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้องทั้งให้นักศึกษาได้เสนอช่องทางแก้ไขจากกรณีศึกษาดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ (Young Smart Lawyer) ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรมพร้อมปลูกฝังนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_3194 DSC_3196 DSC_3221 DSC_3227 DSC_3237 DSC_3241 DSC_3246 DSC_3259 DSC_3269 DSC_3275 DSC_3253

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร