นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายให้ความรู้นักศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กฎหมายกับศีลธรรม” รายวิชา LW012102 นิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์

ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางที่สอดแทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และใช้เป็นหลักแนวคิดในการศึกษาวิชากฎหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

DSC_2843 DSC_2849 DSC_2852 DSC_2853 DSC_2858 DSC_2866 DSC_2872