การสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 รอบ Portfolio

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ในรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ใน 2 โครงการคือ
1.โครงการผู้มีศักยภาพสูง
2.โครงการคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (เด็กดีมีที่เรียน)

โดยมีนักเรียนผู้ที่สนใจสมัครในรอบดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 723 คน โดยคณะได้ทำการคัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มีผู้ผ่านจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวต่างเตรียมความพร้อมทั้งประวัติและความสามารถพิเศษแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ปกครองรอคอยให้กำลังใจ

IMG_9279 IMG_9282 IMG_9283 IMG_9284 IMG_9285 IMG_9286 IMG_9291 IMG_9296 IMG_9311