Category HR / Finance / Supplies

นิติศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

10974260_935928003084027_7103106528329620955_o    10828158_935927503084077_3765447778441003175_o

C360_2015-03-13-15-30-18-904    DSC_0003

11102926_1115928801765979_2053892660991783008_n    1911146_935926509750843_6243533534802700834_o

โครงการ “รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ รณรงค์ให้บุคลากรทุกท่านพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และเพื่อความพร้อมเพรียง พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ในการสืบสานวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสาน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมอันดีงาม