Archives สิงหาคม 2016

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2559 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ได้เชิญอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะ อาจารย์ประชา หุตานุวัตร เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ท่านดำริห์ สุตเตมีย์ ในฐานะอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0425 DSC_0435 DSC_0440 DSC_0446 DSC_0450

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ฟูจิโมโต

ด้วย A & H FUJIMOTO FOUNDATION มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป คุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนักศึกษาที่มีความทะเยอทะยาน และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ในสิ่งที่คาดหวัง รวมทั้งมีคุณลักษณะสู้ชีวิต
๒. นักศึกษามีผลการเรียนที่จะสามารถได้รับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป และหรือ มีศักยภาพและทักษะความสามารถพิเศษ
๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น บิดามารดาหย่าร้าง หรือบิดา/มารดา ถึงแก่กรรม โดยครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๔. จะไม่รับพิจารณา นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย (ในปีการศึกษา ๒๕๕๙)
๕. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับนักศึกษาทีมีความโดดเด่นของคุณสมบัติในข้อ ๑ และข้อ ๒ มากกว่าข้อ ๓

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ ทุนฟูจิโมโต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษในเวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ และอาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

13898419_1475761252449397_364635135_o 13918577_1475760499116139_2139900604_o 13918939_1475760645782791_1027902328_o