รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่อยู่ระหว่างการลาพักนักศึกษา

๒. มีความประพฤติดี เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๔. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๕. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนอื่นใด ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

๖. ไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาเนื่องจากการกระทำผิดวินัยจราจร ยกเว้นได้รับบำเพ็ญประโยชน์ครบถ้วนแล้ว

๗. มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนการศึกษากำหนด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/xzU5gb

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕180108 ทุนภาคปลาย 2560