Archives สิงหาคม 2015

คณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00 น. คณบดีคณะนิติศาสร์ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลาจังหวัดขอนแก่น

_MG_7357 _MG_7358 _MG_7362 _MG_7363 _MG_7373 _MG_7390 _MG_7405

จากนั้นเวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมศาลจำลอง การสาธิตการขายทอดตลาด และศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 4

_MG_7415 _MG_7416_MG_7419_MG_7420   _MG_7422 _MG_7427 IMG_0978

กิจกรรมวันแรกพบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาจัดกกิจกรรมวันแรกพบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับก้าวแรกในการเข้าสู่โรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นการแนะนำให้ได้รู้จักคณะนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในคณะเดียวกัน ตลอดจนการให้การต้อนรับจากนักศึกษารุ่นพี่อย่างอบอุ่น

IMG_0900IMG_0903 IMG_0896   IMG_0917 _MG_7289 _MG_7291 DSC_0202  IMG_0914

และในวันนี้ ยังเป็นวันดีที่สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และที่สำคัญ การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีนี้ สโมสรนักศึกษาไม่จัดเก็บงบประมาณรายหัว หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แพ็คเก็ตน้องใหม่” เหมือนกับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งผู้ลงนาน MOU ประกอบด้วย 1)รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ 3)นายพิทักษ์  ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4)นายชัชชัย  ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา จากการลงนามดังกล่าวถือเป็น Model แห่งมาตรฐานความสำเร็จร่วมกันในการถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษากฎหมาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_0127 DSC_0115 DSC_0111 DSC_0138 DSC_0097 DSC_0101

IMG_0880

บันทึกข้อตกลง “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558”

DSC_0097   DSC_0082

DSC_0101   DSC_0075

DSC_0092    DSC_0111

DSC_0127    DSC_0138

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดทำบันทึกข้อ ตกลงเรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์, อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะเป็นสักขีพยาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว และข้อห่วงใยของผู้ปกครองและสาธารณชนที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่และกิจกรรมของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บันทึกข้อตกลงนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บังเกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ คำนึงถึงเกียรติภูมิ และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และบันทึกฉบับนี้ยังถือเป็นมาตรฐานแห่งความสำเร็จร่วมกันในการถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษากฎหมาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพ / ขาว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมรับน้องใหม่ 58

 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 58 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีรับน้องขึ้น เนื่องด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ถือเป็นประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นภายในสถาบัน

กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์รวดี สุทธิศาสตร์ อาจารย์อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว

อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ร่วมในพิธี ในการนี้นายชัยชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงการจัดกิจกรรม

รับน้องในครั้งนี้เป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อที่จะเป็นการรับน้องที่ปราศจากความรุนแรง ลดการสูญเสียหรือบาดเจ็บของน้องนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของน้องนักศึกษาเอง นอกจากนี้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ยังมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ จากนั้นท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี ได้เดินทักทายให้กำลังใจกับน้องใหม่และรุ่นพี่ที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่จะปลูกจิตสำนึกในเรื่องความสามัคคี ความรักในคณะ สร้างความภาคภูมิใจในคณะของตนเองให้เกิดกับน้องใหม่ และประการสุดท้าย กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ยังเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมคุณลักษณะของน้องใหม่ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของสถาบัน อันประกอบไปด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันจะนำมาซึ่งบุคลากรอันมีคุณภาพ และคุณค่าที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคมต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

นิติฯ มข.จัดกิจกรรมแนะแนวการลงทะเบียนเรียนและชี้แจงกิจกรรม

DSC_0356   DSC_0398

DSC_0372   DSC_0378

DSC_0415   DSC_0423

DSC_0409   DSC_0425

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2558  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมแนะแนวการลงทะเบียนเรียนและชี้แจงกิจกรรม

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อที่จะชี้แจงการลงทะเบียน วิชาเรียน การเข้ากลุ่มกิจกรรม ชมรมต่างๆ ซึ่งมีรุ่นพี่จากสโมสร

นักศึกษาของคณะฯดูแลและให้คำปรึกษากับน้องๆรวมทั้งผู้ปกครองที่มากับน้องใหม่ บรรยากาศภายในคณะฯเป็นไปอย่าง

คึกคักเนื่องจากปีการศึกษา 58 ที่จะถึงนี้คณะนิติศาสตร์รับนักนักศึกษามากเป็นพิเศษ ในนามตัวแทนของคณะนิติศาสตร์

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์