Archives 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างหมุดหมายทางความคิดสู่การเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างหมุดหมายทางการศึกษา เพื่อการเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์และภายในคณะโดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

DSC_3270DSC_3290IMG_3559DSC_3313DSC_3303IMG_3583

ในลำดับแรกได้นำนักศึกษาใหม่ไหว้พระพุทธชินสีห์ พระประจำคณะฯ ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาคมคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

IMG_3692IMG_3756IMG_3706IMG_3727IMG_3731IMG_3737IMG_3734IMG_3728IMG_3647IMG_3685IMG_3687IMG_3650

ต่อมาเป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแสดงความยินดีในโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า การเรียนกฎหมายในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้อย่างเดียว เราต้องสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคมด้วย โดยการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์นั้นประกอบด้วย 1.การเรียนหลักการทางกฎหมาย  2. การปรับใช้และการกล้าให้เหตุผลทางกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 3. การเฝ้าสังเกตสังคม เพื่อการปรับใช้กฎหมายให้เป็นธรรม ซึ่งเป็น “การศึกษาต้องสงสัย” กล่าวคือ นักศึกษาควรจะสงสัยกับการศึกษาหรือการเรียนรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตั้งคำถามและนำไปสู่การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง” นอกจากนี้ยังได้กล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาใหม่ให้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำ และส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นและแบ่งปันสู่สังคมต่อไป

IMG_3848IMG_3872IMG_3819

หลังจากนั้นเป็นการแนะนำการจัดการศึกษา และวิธีการลงทะเบียนเรียน โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้อีกด้วย

IMG_3808IMG_3786IMG_3813DSC_3406DSC_3409DSC_3496DSC_3594DSC_3620DSC_3655DSC_3677DSC_3745DSC_3710

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน รวมถึงข้อแนะนำในการทำผลงานเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความตัวเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

184583 IMG_2126 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2142 IMG_2144 IMG_2148

เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่

ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนในชุนชนบ้านดอนหญ้านาง 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนดอนหญ้านาง1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จัดกระบวนการเรียนการสอน “ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน” ให้กับเยาวชนในชุมชนดอนหญ้านาง 1 จำนวน 15 คน พร้อมกับมาตรการการป้องกัน COVID-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม โดยได้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเยาวชน  โดยได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ใครได้ใครเสีย” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสิทธิในการรับบริการสาธารณะที่ดีจากรัฐ  ตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ สตรีมีครรภ์ และ LGBTQ เป็นต้น และกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน  เน้นทำให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และปกป้องอย่างเท่าเทียมกัน ในการดำรงชีวิตและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนาหรือการประกอบอาชีพ  และสะท้อนการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ยังดำรงอยู่  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้เรียนรู้มนุษยชนศึกษามาปรับใช้ เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต (Global Citizenship) ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลก และมีจิตสำนึกร่วมถึงปัญหาในระดับโลก ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ อีกด้วย

1762020_๒๐๐๖๑๗_0004 1762020_๒๐๐๖๑๗_0005 1762020_๒๐๐๖๑๗_0015 1762020_๒๐๐๖๑๗_0019 1762020_๒๐๐๖๑๗_0025 1762020_๒๐๐๖๑๗_0027

อัพสกิลการทำงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือ New Normal ด้วย ZOOM Meeting

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุคโควิค-19 อาทิ มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical Distancing อีกทั้งรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่มีการนำ Platfrom ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ได้มีการอบรมบุคลากรออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting เกี่ยวกับฟังชั่นและการใช้งานของแอฟฟลิเคชั่น ZOOM Meeting จากคุณนิรันดร์ บัณฑูร Training จาก one 2 all network and communication เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_1227 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1232 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1245 IMG_1253 IMG_1255

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563
https://kku.world/0mm1e

ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf

นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th

และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ประกาศ รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ 📣📣การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

📌ดูประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/tcas5

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563

ประชุมเตรียมพร้อมการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom Smart Classroom

คณะนิติศาสตร์ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom “Smart Classrom” รองรับการจัดการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการและรายละเอียดในการสร้างคลังข้อมูลกลางผ่านระบบ Smart Classroom สำหรับการจัดการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ซึ่งในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยมีคลังข้อมูลในระบบ Smart Classroom ควบคู่กับการสอนออนไลน์ผ่าน Application ZOOM เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 811/2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์นี้คณะยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ร่วมถึงทักษะที่จำเป็นในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝั่งจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 IMG_1152 IMG_1208 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1170 IMG_1174 IMG_1187 IMG_1189 IMG_1191 IMG_1192  IMG_1199 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1205

ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ปี 2563

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์  (Learning Outcome) ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านความรู้ โดยนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้
  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักรู้ เข้าใจ และยึดมั่นในหลักความยุติธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ด้านทักษะทางปัญญา ความสามารถในการตีความกฎหมาย การค้นหาให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง การวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และการรับฟังความเห็นจากผู้อื่น รวมถึงความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย และการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี

โดยในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดการศึกษาในรูปแบบ Interactive Learning แบบเต็มรูปแบบ ในการสร้างคลังข้อมูล (DATA) ผ่านระบบ Smart Class Room และ ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ผ่าน Project Base Learning เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ไป Create and Design ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมต่อไป

IMG_0858 IMG_0861 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0870 IMG_0872 IMG_0874 IMG_0875 IMG_0876 IMG_0887 IMG_0890 IMG_0893 IMG_0897 IMG_0899 IMG_0901