Archives สิงหาคม 2018

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2561

คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ย้ำความสำคัญของการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีประเด็นหลัก คือ การพิจารณาแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ซึ่งคณะได้จัดทำแผนงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการบริหารงบประมาณต้องอยู่ภายใต้หลักความคล่องตัว หลักการพึ่งพาตนเอง และหลักความมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ (Advisor Committee) ได้ให้ข้อแนะนำถึงความสำคัญต่อแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักธรรมาภิบาล เช่น เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

หลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถสะท้อนได้จากรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านการบริหารงบประมาณ (การเงินและพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยคะแนนสูงถึง 86.96 แต่กระนั้นสำนักตรวจสอบภายในได้มีข้อแนะนำแก้ไข ซึ่งคณะจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ (Advisor Committee) นายจงสุข รัตนะทายะ Committee (External Experts) และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา (Committee) ทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลการนำเงินรายได้ของคณะไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและอยู่ในขอบเขตตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสะท้อนถึงหลักประกันด้านความมั่นคงทางการเงินของคณะในอนาคต

อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ Committee (External Experts, กรรมการสภามหาวิทยาลัย) ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนการนำเงินไปลงทุนดังกล่าว ว่าสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มีวาระการประชุมอื่นที่สำคัญ ได้แก่
(1) การรายงานความพร้อมจัดการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รวมถึงรายงานการลงทุนในสิ่งสนับสนุนการศึกษา เช่น การก่อสร้างงานกายภาพ ได้แก่ ห้อง Interactive 3 ห้องสมุด การปรับปรุง/เปลี่ยนจอโปรเจคเตอร์ เครื่องบริการน้ำดื่ม (ทั้งหมด) ระบบแอร์ภายในห้องเรียน เป็นต้น

(2) การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร และการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)

(3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงินจำนวน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ประธานฯ ได้มอบหนังสือประทานพระพุทธพจน์ประจำคณะ ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ให้แก่หัวหน้าสำนักงานคณบดี เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคณะต่อไป

38204116_1899908583421733_2668763562427547648_o38425824_1899908603421731_1275935870544773120_o38444491_1899908620088396_2101526059118755840_o 38242749_1899908630088395_7236752085369225216_o 38404494_1899908686755056_2466488478439833600_o38391188_1899908786755046_7246971363049603072_o38239111_1899908736755051_2071581942268035072_n

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นช่วงดังนี้

1. คณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ นำนักศึกษาใหม่ไหว้พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคล
2. นักศึกษาใหม่เข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเรียน โดยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ และให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะ โดยนักศึกษารุ่นพี่ ณ ห้องบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนอย่างถูกต้อง และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษากฎหมาย

 

38060865_1895621500517108_4956737123983032320_o 38167267_1895623213850270_6987759804584296448_o 38085993_1895622157183709_1662140145844879360_o 38059420_1895620227183902_5087513926048940032_o 38119650_1895623277183597_4024887541835497472_o 38133466_1895621020517156_3385693092752392192_o 38047693_1895618867184038_2875677503152717824_o38167225_1895618990517359_7014403943442677760_o38249967_1895619250517333_3963221363472203776_o 38222525_1895620893850502_7480797117879943168_o 38032583_1895622937183631_503469969246257152_o 38072170_1895619770517281_3190219823917301760_o 38061920_1895621857183739_1926929015696785408_o 38137348_1895620830517175_8335212429705216000_o 38223058_1895620313850560_4256524632871403520_o 38204196_1895622660516992_2537670315761205248_o 38020851_1895623103850281_2798185779052937216_o 38033511_1895620593850532_2587817945887408128_o 38149357_1895621683850423_971767214354989056_o 38051049_1895619473850644_872907881928720384_o 38072244_1895622430517015_4059790743890296832_o 38208413_1895622057183719_6607118641508909056_o 38158069_1895622197183705_6295902961893638144_o 38072355_1895619820517276_6993159304324841472_o 38046148_1895618880517370_8373770829317537792_o 38194130_1895622850516973_29242005661941760_o 38019099_1895621720517086_6924604269001703424_o 38033398_1895620980517160_4564765669677072384_o 38139467_1895620543850537_6659407205457985536_o 38217136_1895621163850475_6283645662101766144_o 38071652_1895620797183845_9123122277485903872_o 38180732_1895620023850589_1916105865614589952_o 38085800_1895620640517194_1991785856544800768_o 38218429_1895619960517262_4265797016291901440_o 38127509_1895620447183880_5585790197502574592_o 38071856_1895621263850465_5283804252282552320_o

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ โดยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่น

38018461_1895115297234395_6759630799886090240_n 38023581_1895115283901063_6387614575386165248_n 38010023_1895116027234322_7061492590486487040_n

38254871_1895116017234323_2279580851861716992_n 38155662_1895115997234325_1682652145146396672_n 38122135_1895117030567555_6801786054220185600_n