Archives มกราคม 2018

คณะนิติศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ COLA

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมหารือความก้าวหน้าในการทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ อนึ่งความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากทั้งสองคณะ มีปรัชญาการจัดการศึกษาร่วมกัน คือต้องการสร้างบัณฑิตกฎหมาย ที่มีวิสัยทัศน์และทักษะการบริหาร โดยเปิดหลักสูตรทางเลือกทางการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรก้าวหน้า 4+1 (เรียน 5 ปี จบ ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) และปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ) ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าให้แก่บัณฑิตของทั้งสองคณะ สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมาย และความยุติธรรมทางสังคม ยังถือเป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอน และการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ด้วย

DSC_6442 ประชุม 11-1-61_๑๘๐๑๑๑_0008 ประชุม 11-1-61_๑๘๐๑๑๑_0010 ประชุม 11-1-61_๑๘๐๑๑๑_0013 DSC_6416 DSC_6418

ปิดการอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทะวิทยา รุ่น 1

คณะนิติศาสตร์ปิดการอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทะวิทยาสำหรับนักกฎหมาย รุ่นที่ 1 (8-10 มกราคม 2561) พร้อมมอบรางวัลในการประกวดสุนทรพจน์ และประกาศณียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการปิดอบรมโครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทะวิทยาสำหรับนักกฎหมาย ในรุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด IMPAK นำโดย อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อาจารย์สมปอง ดวงไสว อาจารย์วีะศักดิ์ จิตตะวิริยะพงศ์ อาจารย์สมชาย หอมกระหลบ อาจารย์สยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง และอาจารย์อรพินทร์ พงศ์โชคชัย

ด้านนางสาวธัญญชนก แดงทน นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 ได้กล่าวความรู้สึกว่า “โครงการฯนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ ช่วยให้เรากล้าพูด กล้าแสดงออก และเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราเมื่อเราเป็นนักกฎหมายเราจะไปพูดไปสื่อสารกับคนอื่นๆ เวลามีคนมาขอความช่วยเหลือ ก็จะสามารถพูดได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ และอยากเชิญชวนนักศึกษาทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ในรุ่นต่อไปๆค่ะ”

ในการอบรมโครงการนี้ คณะนิติศาสตร์ได้มุ่งหวังเสริมทักษะนอกเหนือจากทางด้านวิชาการ คือทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมาย อาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม การวางตัวในที่สาธารณะ และเทคนิคการพูดต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่มีอยู่ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสร้างความน่าเชื่อถือต่อไป

DSC_5881 DSC_6063 DSC_6085 DSC_6138 DSC_6148 DSC_6165 DSC_6168 DSC_6272 DSC_6308 DSC_6310

โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยาสำหรับนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ เสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษามุ่งพัฒนานักกฎหมายรุ่นใหม่เป็น  Young Smart Lawyer

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์แห่งวาทวิทยา สำหรับนักกฎหมาย ณ ห้องประดิษฐ์มนูญธรรม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ความตอนหนึ่งว่า “ในปัจจุบันความจำเป็นของคนเรียนนิติศาสตร์ ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ในหลายๆศาสตร์ที่เราเรียนรู้จบไป เราเองจำเป็นต้องไปศึกษาประสบการณ์ชีวิตอีกเยอะแยะมากมาย ซึ่งในวันนี้เราก็มีวิทยากรที่มากประสบการณ์มาย่นย่อความรู้ ประสบการชีวิต มาถ่ายทอดเพื่อที่จะพัฒนาเราให้เป็น  Young Smart Lawyer  ให้เป็นที่ประทับใจ ออกไปให้มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมและเป็นตัวอย่างของนักกฎหมาย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝนก่อนที่จะเรียนจบไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ จะส่งเสริมความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วในทางกฎหมาย ไปสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่เราจะไปติดต่อสื่อสารต่อไป…”

โครงการอบรมนี้ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มกราคม 2561

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 มกราคม 2561

รุ่นที่ 3 วันที่ 14 – 16 มกราคม 2561

ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน หลักและวิธีการพูด การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปการพูดโน้มน้าวใจ รวมถึงมารยาทสังคมและการวางตัว เป็นต้น ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับนักกฎหมายรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการทำอาชีพ การคบหาสมาคมผู้อื่น เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไป

DSC_5553 DSC_5558 DSC_5585 DSC_5595 DSC_5602 DSC_5627 DSC_5635 DSC_5647 DSC_5651 DSC_5668 DSC_5680 DSC_5683 DSC_5690 DSC_5694 DSC_5695 DSC_5698 DSC_5699 DSC_5700 DSC_5705 DSC_5741 DSC_5744 DSC_5748 DSC_5753 DSC_5763 DSC_5765 DSC_5767 DSC_5773 DSC_5775 DSC_5777 DSC_5782 DSC_5797 DSC_5810 DSC_5815DSC_5577