Archives กรกฎาคม 2017

“สัมภาษณ์รับตรงภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560”

“สัมภาษณ์รับตรงภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาณ์รับตรงภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะ เป็นกรรมการในการสอบสัมภาณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 3
การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทที่ 3 (ภาคบัณฑิต) เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว และมีความประสงค์เพิ่มองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นผู้สอน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการเป็นบัณฑิตที่มีนิติทัศนะรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

DSC_0462 DSC_0464 DSC_0472 DSC_0490 DSC_0492 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0496 DSC_0510

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

“กสม.ร่วมนิติฯ มข. เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Aging Society”

“กสม.ร่วมนิติฯ มข. เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Aging Society”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย นางประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ กรรมการสิทธิฯ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวนโยบายและข้อปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

DSC_0450 DSC_0446 DSC_0435 DSC_0430 DSC_0424

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

  1. รูปถ่ายจำนวน 2 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น
  4. แบบฟอร์มการตรวจร่างการตามแบบของม.ขอนแก่น เท่านั้น

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าฟังบรรยายและสาธิตฐานข้อมูล Web of science

ด้วยสำนักหอสมุด ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Web of science ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยต่อไป โดยสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่

http://goo.gl/forms/2nV9ZWLxApOFV78S2

สมัครได้ตั้งแต่บััดนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา มุ่งเป้าสร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม เน้นเสริมทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปกฎหมายและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย 3) โดยมีวาระสำคัญดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาใหม่ อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

วาระที่ 2 เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีจำนวนหน่วยกิจลดลง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา พร้อมปรับกลยุทธ์การสอนแบบ Interactive ควบคู่กับ Information รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นสำหรับนักกฎหมาย  และที่สำคัญคือ การจัดระบบกลุ่มวิชากฎหมายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างบูรณาการให้นักศึกษาได้แก่ 1. กลุ่มนิติศาสตร์ (Theoretical Legal) 2.กลุ่มทักษะวิชาการด้านกฎหมาย (Law) 3.กลุ่มกฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development) และ 4.กลุ่มทักษะวิจัยและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Research) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น อาทิ เนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้นักกฎหมานเรียนรูุ้ถึงนิติทัศนะ ระบบคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาเพื่อส่งเสริมกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและทักษะกฎหมายกับโลกาภิวัฒน์ เนื้อหาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื้อเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนื้อหาเพื่อส่งเสริมกระบวนทัศน์ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝั่งระบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย รวมถึงการให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงสหวิชาการ (Interdisciplinary) สำหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม”

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บรรลุตามวิทัศน์และเดินไปในทิศทางเดียวกันตามภาระกิจของคณะในการผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

DSC_0272 DSC_0280 DSC_0282 DSC_0313 DSC_0324 DSC_0325 DSC_0332 DSC_0354 DSC_0365 DSC_0366DSC_0378 DSC_0402DSC_0348DSC_0371DSC_0393

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง