Archives มิถุนายน 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ 01/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 01-2560

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ 01/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น บริการวิชาการสู่หน่วยงานยุติธรรม

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมเพื่อความเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 -4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมเพื่อความเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 74 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

สำหรับหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย และทักษะความรู้ที่ผู้อบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง ดังนี้

  1. “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานยุติธรรม”

โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  1. “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม” โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  2. “ทิศทางการบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่”

โดย อาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต ภาค ๓

  1. “เทคนิคการบริหารความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท”

โดย อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บมจ.)

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เรียนรู้การสร้างโจทย์วิจัยสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เชื่อมั่นว่า การพัฒนาคนคือพลังขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิรูปประเทศ

18946901_1727569610589772_1053306258_o 18947290_1727569607256439_359777902_o 18947305_1727569157256484_347290495_o 18947313_1727569363923130_1294566141_o 18947347_1727569513923115_437557633_o 18948657_1727569367256463_851630566_o 18948673_1727569160589817_1426466426_o 18948723_1727568743923192_1585824633_o 18948824_1727568760589857_680313322_o 18986240_1727569597256440_1551602357_o 18986305_1727569343923132_405028403_o 18986524_1727569333923133_1872686822_o 18987482_1727569603923106_1380861838_o 18987537_1727569503923116_1649116029_o 18987809_1727569510589782_692889223_o 19022419_1727569337256466_1964465236_o 19022493_1727569600589773_1521922857_o