Archives มีนาคม 2017

ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ ถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ขอให้บุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญภายใต้นโยบาย 6 ด้าน คือ

1.ด้านความโปร่งใส
2.ด้านความพร้อมรับผิด
3.ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ทั้งนี้ คณะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ยกร่างและจัดทำประกาศและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำคณะ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ในเรื่องอื่นๆ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะฯิติศาสตร์ได้ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

DSC_2649 DSC_2654 DSC_2659 DSC_2661 DSC_2666 DSC_2667

 ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

กิจกรรมวันที่ 2 ฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม นักศึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะรุ่นที่ 1

การอบรมเสริมทักษะรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นปี 2 เรื่องการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 4 นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความเข้าใจความขัดแย้ง การเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน รวมถึงหลักการประสานงานชุมชนและกระบวนการจัดเวทีชุมชน เป็นต้น

DSC_2549 DSC_2568 DSC_2570 DSC_2572 DSC_2573 DSC_2575 DSC_2576 DSC_2578 DSC_2582 DSC_2588 DSC_2598 DSC_2609 S__9379849 S__9388035 S__9388038 S__9388040 S__9388044 S__9388048 S__9388054 S__9388056 S__9388062 S__9388064DSC_2619S__9388049S__9379852

ภาพ : อนุชิต ปัสสาสุ

ข่าว : พชร โนนทิง

สัมภาษณ์นักเรียน โควต้า ม.ขอนแก่น (ทั่วประเทศ)

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโควต้า ม.ขอนแก่น ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องบรรยาย 1 และบรรยาย 2 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าสัมภาษณ์จำนวน 151 คน จากทั่วทั้งประเทศ ทุกคนต่างเตรียมแฟ้มประวัติผลงานต่าง ๆ เพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และมีรุ่นพี่นักศึกษาคอยให้คำแนะนำก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
จากการสอบถามความรู้สึก นายกรวิทย์ อนุกาญจนาวีระ นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร หนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือกและได้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ผ่านการคัดเลือก อยากเรียนกฎหมายเพราะคิดว่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาสังคมให้มีระเบียบและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และบรรยายกาศที่นี่น่าเรียนมาก” นอกจากนี้ นางสาวปฐมาวดี ดีพลงาม นักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวความรู้สึกว่า “อาจารย์สอบสัมภาษณ์น่ารักใจดีเป็นกันเอง และสภาพแวดล้อมที่คณะนิติศาสตร์ร่มรื่นน่าเรียนมากคะ”
ซึ่งการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้จะประกาศผลการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้

DSC_2407 DSC_2414 DSC_2419 DSC_2428 DSC_2433 DSC_2466 DSC_2470 DSC_2478 DSC_2482 DSC_2484 DSC_2490 DSC_2495 DSC_2504 DSC_2505 DSC_2520 DSC_2521 DSC_2539 DSC_2541

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

กิจกรรมเสริมทักษะ อบรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเสริมรายวิชา 777 250 กฎหมายสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรจัดเวทีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม (รักสคูล) นำโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และทีมวิทยากรดำเนินโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ อาทิ หลักการฟังอย่างตั้งใจ หลักการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ บุคลิกภาพกับการสื่อสารชุมชน และกิจกรรม Work Shop ต่าง ๆ

โดยหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นรุ่นละ 3 วัน และมีนักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ชั้นปี 2 เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

คือรุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันที่ 1)

DSC_1942 DSC_1985 DSC_2000 DSC_2005 DSC_2009 DSC_2018 DSC_2025 DSC_2064 DSC_2069 DSC_2102 DSC_2103 DSC_2105 DSC_2113 DSC_2115 DSC_2116 DSC_2119 DSC_2121 DSC_2125 DSC_2126 DSC_2134 DSC_2145 DSC_2160 DSC_2173 DSC_2177 DSC_2187 DSC_2197 DSC_2201 DSC_2205 DSC_2212 DSC_2292 DSC_2349 DSC_2359 DSC_2363 DSC_2364 DSC_2365 DSC_2367 DSC_2374 DSC_2393 DSC_2396 DSC_2400

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

เปิดประสบการณ์นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง

คณะนิติศาสตร์ เปิดประสบการณ์ให้นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง ศึกษาดูงานเรือนจำกลางขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ นำโดย พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษารายวิชา 777 451 การบริหารงานยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง

ในช่วงเช้า ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางขอนแก่น ได้รับการต้อนรับจาก นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นและประธานเรือนจำเขต 4 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบริเวณต่าง ๆ ภายในเรือนจำ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 มีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 3,191 คน เป็นชายจำนวน 2,669 คน และหญิง 522 คน โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีฐานความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติด สำหรับเรือนจำกลางขอนแก่นเป็นเรือนจำความมั่นคงระดับกลาง ที่คุมขังนักโทษเด็ดขาด กำหนดโทษควบคุมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน 30 ปี โดยได้แบ่งการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ คือ

1. งานด้านควบคุม มีการตรวจค้นบุคคลและสิ่งของที่จะผ่านเข้า-ออกภายในเรือนจำด้วยเครื่อง Body Scan และเครื่อง X-ray การอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัย การใช้ชีวิตในเรือนจำแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจค้นจัดระเบียบสัมภาระสิ่งของภายในเรือนจำเป็นประจำ ในส่วนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และที่มีบุตรติดมา ภายในเรือนจำมีหน่วยให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวขณะเข้ามาอยู่ในเรือนจำ

2.งานด้านแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย มีโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพช่างไม้ ช่างแกะสลัก ประกอบเรือจำลอง ช่างศิลป์ การทำอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้ามาพัฒนาด้านการศึกษาให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น ศูนย์การเรียนรู้โสภณกิจจานุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำที่ได้แบ่งเป็นเขตแดนต่าง ๆ โดยการแบ่งลักษณะผู้ต้องขัง 3 ลักษณะ คือ 1.ผู้ต้องขังที่ตัดสินแล้ว 2.ผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการตัดสิน และ3.ผู้ต้องขังที่ได้รับการฟื้นฟู และแบ่งพื้นที่ชาย หญิง ภายในมีที่ทำการแดน สถานพยาบาล โรงครัว เรือนนอน ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เป็นต้น

ในช่วงบ่าย ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย กาฬสินธ์ หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ภายในศูนย์ฝึกได้จำแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ โดยมีส่วนการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านสามัญและวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯแห่งนี้มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 500 คน

จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกนางสาววิภารัตน์ พัฒน์มะณี นักศึกษาชั้นปี 4 หนึ่งในนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้ดีมากๆเลยค่ะ ได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้รู้ถึงอีกชีวิตชีวิตนึงที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยได้สัมผัสว่าเขาเป็นเช่นไร ด้านในนั้นเป็นยังไง ทำให้ได้เรียนรู้ได้ข้อคิดจากการมาครั้งนี้เยอะมาก ๆ อยากให้มีการพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้บ่อย ๆ”

DSC_1186 DSC_1189 DSC_1193 DSC_1266 DSC_1280 DSC_1296 DSC_1348 DSC_1349 DSC_1350 DSC_1352 DSC_1370 DSC_1411 DSC_1413 DSC_1414 DSC_1434 DSC_1436 DSC_1439DSC_1445DSC_1430 DSC_1456 DSC_1473 DSC_1488 DSC_1545 DSC_1562 DSC_1576 DSC_1582 DSC_1603 DSC_1616 DSC_1617 DSC_1626 DSC_1627 DSC_1631 DSC_1660 DSC_1662 DSC_1664 DSC_1675 DSC_1684 DSC_1691 DSC_1692 DSC_1711 DSC_1720 DSC_1751 DSC_1767 DSC_1772 DSC_1773 DSC_1774 DSC_1778 DSC_1800DSC_1745DSC_1744DSC_1732DSC_1733

 

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง