Archives กันยายน 2016

พิธีไหว้ครูประจำคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

…พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู…

เสียงบทเพลงที่ขับร้องโดยนักศึกษาประสานเสียงในงานพิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารพละศึกษาอเนกประสงค์ โดยคณะได้กราบนิมนต์พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือ อีกทั้งได้รับพระเมตตาในการมอบพระเป็นที่ระลึกสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งกล่าวอวยพรเพื่อเป็นศิริมลคลยิ่งแก่ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในงานนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้จัดทำพานธูปเทียนและดอกไม้สำหรับไหว้ครูที่สะท้อนเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชั้นปี รวมถึงนักศึกษาภาคบัณฑิต สโมสรนักศึกษา และศิษย์เก่า โดยส่งตัวแทนนักศึกษานำพานธูปเทียนและดอกไม้ที่หลอมรวมจิตใจเคารพนบนอบบูชาครูของนักศึกษากราบไหว้ครู หลังจากนั้นกล่าวคำบูชาครูและปฏิญาณตนที่จะเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จ และออกไปรับใช้สังคมต่อไป การจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการวิชาชีพกฎหมาย คณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นเป็นการรับมอบรางวัลต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ไปร่วมแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และทุนหนังสือให้กับนักศึกษา
สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูของคณะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์อันเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่จะส่งผลให้ประสบความเจริญงอกงามในชีวิต

DSC_7404 DSC_7405 DSC_7406 DSC_7407 DSC_7409 DSC_7410 DSC_7411 DSC_7416 DSC_7431 DSC_7558 DSC_7561 DSC_7567 DSC_7577 DSC_7601 DSC_7625 DSC_7637 DSC_7642 DSC_7676 DSC_7683 DSC_7691 DSC_7696 DSC_7735 DSC_7759 DSC_7799 DSC_7822 DSC_7854 DSC_7888 DSC_7911 DSC_7929 DSC_7964 DSC_8041 DSC_8046 DSC_8075 DSC_8200 DSC_8212 DSC_8217 DSC_8223 DSC_8238 DSC_8241 DSC_8244 DSC_8256 DSC_8259 DSC_8349 DSC_8352 DSC_8356

คณะผู้บริหารร่วมพิธีไหว้ครู มข. ปีการศึกษา 2559

วันที่่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละคณะ ร่วมถึงการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

DSC_7020 DSC_7057 DSC_7063 DSC_7067 DSC_7068 DSC_7069 DSC_7071 DSC_7087 DSC_7096 DSC_7104 DSC_7114 DSC_7146 DSC_7160 DSC_7174 DSC_7189 DSC_7219 DSC_7243 DSC_7279 DSC_7303

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีวาระต่าง ๆ เพื่อเสนอและรับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป

DSC_6620 DSC_6622 DSC_6634