Archives สิงหาคม 2016

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

13932845_1140700029342596_5114555495876488090_n 14045556_1140561732689759_5746985902769557548_n 14055059_1140561716023094_3856218857367136429_n 14067710_1140561766023089_6086848424080574036_n

ทีมบุคลากรนิติฯร่วม Sharing & Learning การปฏิบัติงานครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น. ทีมบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละส่วนงาน ให้เห็นระบบขั้นตอนของการทำงานในแต่ละส่วนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันเป็น teamwork ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผลงานของสายสนับสนุนของคณะฯให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมร่วมถึงอาจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำคณะฯ และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 งานเลขานุการ งานธุรการ งานรับรองและงานประชาสัมพันธ์

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 งานวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานโสตทัศนูปกรณ์

ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 งานประคุณคุณภาพการศึกษา และงานทรัพยากรบุคคล

ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ

DSC_3111 DSC_3118 DSC_3124 DSC_3136DSC_3138 DSC_3159 DSC_3160 DSC_3162 DSC_3177 DSC_3215DSC_3209DSC_3146

 

พิธีเปิดห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินพิธีเปิดห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ หรือห้องบรรยาย ๓ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสิฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ได้กล่าวรายงาน ต่อมาเป็นการกล่าวคำขอบคุณจากอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ในนามตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ฯ หลังจากนั้นเป็ฯการกล่าวสุทรพจน์จากท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

ท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๗ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งก่อนเกษียณราชการท่านอาจารย์ประเสริฐดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาในระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ปรากฏทั่วไป เป็นบุคคลสำคัญในวงการนิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพกฎหมายเป็นเวลายาวนาน ท่านเป็นผู้พิพากษาที่เป็นแบบอย่างของการดำรงตนของผู้พิพากษาตุลาการที่ต้องตรงตามประมวลจริยธรรมของผู้พิพากษาที่ว่า  ผู้พิพากษาต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณี  ท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการนิติศาสตร์ ตุลาการและสาธารณชนแล้วว่า ท่านมีปฏิปทาต่ออุดมการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดครบถ้วน และยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อย่างต่อเนื่อง โดยท่านได้ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการเป็นที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  เป็นอาจารย์พิเศษสอนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี และยังอุดหนุนให้คำแนะนำที่มีคุณค่าต่อการบริหารงานของคณะและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางวิชาการมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์ต่อลูกศิษย์สำนักกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้เป็นอย่างดี เมื่อบรรดาลูกศิษย์ต้องการคำแนะนำและปรึกษาในระหว่างศึกษาต่อที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือการศึกษาต่อระดับสูง หรือการประกอบวิชาชีพกฎหมาย เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมะกอปรกับหลักคุณธรรมโดยปรับใช้กับการทำงานในทุกบทบาทหน้าที่ รวมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแง่คิดจากการทำงานสอดแทรกหลักธรรมะอย่างเนืองนิตย์ให้แก่ผู้ร่วมงาน อาจารย์สอนกฎหมาย และบุคคลผู้ที่เคยร่วมสนทนาธรรม ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงาน อาจารย์ในวงวิชาการกฎหมายไทย บุคคลผู้ที่เคยร่วมสนทนาธรรม และสาธารณชนแล้วว่า บุคคลผู้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและการครองชีวิตนั้น จะต้องประกอบด้วยร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ จิตใจที่เป็นสุข สติและปัญญาที่พึงยึดครองไว้กับตนทุกชั่วขณะ รวมทั้งสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ด้วยคุณูปการที่ท่านอาจารย์ประเสริฐ  เขียนนิลศิริ มีต่อประเทศชาติ สังคม วงการศึกษานิติศาสตร์ไทย และวงการวิชาชีพกฎหมาย  จึงขอเชิดชูเกียรติท่าน โดยการตั้งชื่อห้องบรรยายซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นชื่อ “ห้องประเสริฐ  เขียนนิลศิริ”

DSC_2755 DSC_2758 DSC_2763 DSC_2777 DSC_2796 DSC_2833 DSC_2857 DSC_2914 DSC_2940 DSC_2960

ทีมนิติฯ ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ อาจารย์อัษฎาวุทธ วสนาท อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ และอาจารย์บุษกร ปราบณศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนำนักศึกษาที่แข่งขันคือ  นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก นางสาวหงส์หยก หมื่นไธสง และนางสาวกันทรากร มะลิซ้อน โดยได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” จากผู้เข้าร่วม 19 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

IMG_5471 IMG_5473

IMG_5479 IMG_5480

 

ผู้บริหารร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_1996 DSC_2002 DSC_2005 DSC_2091 DSC_2136 DSC_2148 DSC_2152 DSC_2173 DSC_2252 DSC_2281 DSC_2300 DSC_2328