Archives กรกฎาคม 2016

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้

๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. มีความประพฤติดีเป็นสุภาพชน

๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๔. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๕. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนอื่นใด หรือยกเว้นเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภท ก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ทุนการศึกษาประเภท ก) คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้

๑. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. มีความประพฤติดีเป็นสุภาพชน

๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๔. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๕. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษามีรายได้น้อยกว่าปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ มีรายได้น้อยกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีบุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะกำลัง

ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเที่ยบเท่าขึ้นไป มากว่า ๑ คน หรือ นักศึกษาไม่มีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะอย่างแท้จริง

 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ด้วย มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

๑. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในทุกสาขาวิชา

๓. เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

๔. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนอื่นใดอยู่แล้ว

ยื่นใบสมัครภายในวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ งานพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลด ใบสมัคทุนนานมี

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาตร์ (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย

13680608_1116080038471262_5890774558261607325_n 13680652_1116079978471268_7599142172037799874_n 13710045_1116079991804600_7015949665287697018_n 13718541_1116080028471263_6218106489484166207_n

ประชุมเตรียมความพร้อมงานบริการวิชาการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. กลุ่มงานวิชาการและวิจัย ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งข้อมูลพร้อมให้บุคลากรทุกคนศึกษาระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

13615051_1113942965351636_2980367797707601521_n 13620303_1113942992018300_286665831130027691_n 13659117_1113942952018304_2348852299847649856_n 13669670_1113943012018298_3708588130804461879_n

อบรมบุคลากร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และการเขียนรายงานการประชุม”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” ประจำปี 2559 ให้กับบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ

13592754_1113444755401457_7599997683217242098_n 13606509_1113444798734786_2357560141278917542_n 13606545_1113444785401454_7698200169543631626_n 13615393_1113444938734772_9126468865281225978_n

เสวนา “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง”

วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศเยอรมนี จัดเสวนา “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา ทั้งนี้ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายประวิช ตั้งใจมั่น ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติประธานการจัดงาน โดยมีนักเรียน และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน
กิจกรรมเสวนา “รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง” นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค จัดขึ้นจำนวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครั้งที่ 3 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการในการออกเสียงประชามติ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในข้อคำถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปเผยแพร่ให้ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ อันนำไปสู่กระบวนการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ต่อไป

 

_MG_3870 _MG_3877 _MG_3895 _MG_3907 _MG_3917 _MG_3941 _MG_3947 _MG_3956 _MG_3971 _MG_3980 _MG_4003

“นักนิติศาสตร์รุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคม”

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ “นักนิติศาสตร์รุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศัยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา นำไปสู่แนวทางในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในการนี้ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวัส   ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์   ต้นธีรวงศ์  นางฉัตรสุดา   จันทร์ดียิ่ง ให้เกียรติต้อนรับและให้ข้อแนะนำในการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจะต้องคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น พึงปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสมอภาค และยังฝากข้อคิด ความเป็นห่วงการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเสนอให้จัดกิจกรรมภายใต้นขอบเขต กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายภาณุพงษ์   เพชรสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ว่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีห้วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา ตลอดจนในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมมหาวิทยาลัยยังกำหนดให้มีอาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา แพทย์หรือพยาบาล กำกับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งยังสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาได้ทุกกิจกรรม

_MG_3719

 

_MG_3734 _MG_3724 _MG_3786 _MG_3782 _MG_3748 _MG_3732

และยังได้รับเกียรติจาก นางสาวลัคณา   ลักษณ์ศิริ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แลกเปลี่ยนประเด็นทักษะการจัดกิจกรรม โดยการถอดสรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนการเขียนแผนงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถบริหารกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ได้เสนอแนะถึงแนวทางในการนำกิจกรรมมีอยู่ในแผนงานมาประยุกต์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

_MG_3777_MG_3791_MG_3797

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชิสากัญญ์   ประภาพันธ์เกียรติ ผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งความลับ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ Work shop ในหัวข้อ “พลังเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง : กล้าที่จะเปลี่ยน” ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับจากวิทยาการ จนสามารถถอดสรุปบทเรียนออกมาเป็นแผนในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ที่กำลังจะเกิดในช่วงเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษายังได้แถลงนโยบายการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาต่อคณะกรรมการทุกคน พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

_MG_3801_MG_3798_MG_3803 _MG_3814 _MG_3811 _MG_3807_MG_3826_MG_3829_MG_3831_MG_3837

ทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ทำบุญครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาคณะฯ ได้กราบนิมนต์พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งนี้คณะฯได้จัดทำตาลปัตรครบรอบ 10 ปีคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่นและผ้ากราบพระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์
นอกจากนี้คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะฯ ด้วย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

_MG_3379 _MG_3382 _MG_3390 _MG_3429 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0136 IMG_0140 IMG_0152 IMG_0158 IMG_0204 IMG_0229 IMG_0285 IMG_0312 IMG_0435 IMG_7159 IMG_7199 IMG_8517 IMG_0515 IMG_0521 IMG_0529 IMG_0533 IMG_0544 IMG_0560 IMG_0566