Archives มกราคม 2016

Happy Workplace ภาพกิจกรรมปีใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2559

75508    75518    75519

 

DSC_0021    DSC_0070    DSC_0120

 

DSC_0173    DSC_0176    DSC_0182

 

DSC_0186    DSC_0216    DSC_0217

 

DSC_0218    DSC_0241    DSC_0255

 

DSC_0256    DSC_0287    DSC_0307

 

DSC_0356    DSC_0358    DSC_0360

 

DSC_0363    DSC_0375    DSC_0383

 

DSC_0392    DSC_0476    DSC_0481

 

DSC_0485    DSC_0526    DSC_0539

 

DSC_0570    DSC_0633    DSC_0646

 

DSC_0650    DSC_0653    DSC_0656

 

DSC_0684    DSC_0710    DSC_0716

 

DSC_0752    DSC_0775    DSC_0855

 

       วันที่ 8 ม.ค.59 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “Happy Workplace” งานปีใหม่ตณะนิติศาสตร์ ปี 59 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากร

          องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมาจากการที่บุคลากรที่มีความสุขกับการทำงาน การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยการบริหารตนเอง (Happy Workplace) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อ “คน” ในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตนเองทำย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การสร้างความสุขในการทำงานสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เช่น การกล่าวคำขอบคุณอย่างจริงใจ ต้องมีความไว้วางใจ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีเจ้านายที่ดี และมีองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี เป็นต้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานให้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งในระยะยาว  ทั้งนี้ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม

            ในโอกาสนี้คณะนิติศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการ “Happy Workplace”  ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความผาสุขในองค์กร และเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

โรงเรียนเมทนีดลศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์และเยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_0008    DSC_0033    DSC_0058

 

DSC_0063    S__5873692    DSC_0082

 

DSC_0068    DSC_0175    DSC_0184

 

DSC_0199    DSC_0218    DSC_0252

 

DSC_0264    DSC_0285    DSC_0293

 

DSC_0334    DSC_0342    DSC_0343

 

DSC_0353    DSC_0366    DSC_0367

 

DSC_0438    DSC_0447

 

            วันที่ 6 ม.ค.59 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นโดยคุณอรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ได้นำน้องๆนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้นักเรียนได้เข้ากราบนมัสการสักการะพระเกศาและผงพุทธคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์ “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” จากนั้นได้รับชมศาลจำลอง ณ ห้องปฏิบัติการทางกฏหมาย เยี่ยมชมกิจการและแนะนำอาชีพนักกฎหมาย โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรพร้อมอาจารย์ประจำคณะบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน

            เวลา 11.00 น. คณะนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เดินทางไปวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยและแนะนำอาชีพนักบริหารรัฐกิจ โดย รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและเยี่ยมชมห้องสื่อการเรียนรู้

       เวลา 13.00 น.  คณะนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นได้เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “วิทย์น่ารู้กับพืชผักสมุนไพรไทยที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์” โดย ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นคณะนักเรียนถ่ายภาพหมู่พร้อมรับมอบของที่ระลึกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

คณบดีนิติฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย

      1465270_995317753880825_4705406645524246315_n        944076_995317743880826_5454966101865253537_n        1914417_995317937214140_6686109707415761570_n

            วันจันทร์ที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านกฎหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสำนักบริการวิชาการ และในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

ภาพ : งานเลขานุการ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และเลขานุการ