Archives ตุลาคม 2015

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต

ภาคบัณฑิต_Page_1

ภาคบัณฑิต_Page_2

ภาคบัณฑิต_Page_3                                                               ภาคบัณฑิต_Page_4

 

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาภาคบัณฑิต

รุ่นที่ 4 – 5 ประจำปีการศึกษา 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ของนักกฎหมายรุ่นใหม่กับบทบาทในการลดความขัด

แย้งในสังคม “ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น

 

 

ภาพ /ข่าว : งานเลขาฯและงานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์