Archives กันยายน 2015

โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

วันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซนเตอร์ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เห็นสมควรให้อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ อาจารประจำคณะนิติศาสตร์ และนายอนุชิต ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิยากรที่มากประสบการณ์ ประกอบด้วย ผศ.เบญจา ชลธาร์นนท์ อดีตผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “การให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา” คุณบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สกอ. บรรยายเรื่อง “บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และการแบงปันประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และคุณวินัย อินเสมียน นักศึกษาผู้พิการทางสายตา สาขาวิชาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์

   
    
    
 

   
 

พิธีไหว้ครูนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

DSC_0340    DSC_0422

DSC_0488    DSC_0556

DSC_0625    11

DSC_0754    DSC_0737

cafe    DSC_0858

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ประเพณีการไหว้ครู หรือ การบูชาครู ถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย เป็นประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย เป็นพิธีกรรมที่ศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี เป็นวิธีการที่ศิษย์พร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นการแสดงออกให้ทราบว่าศิษย์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมีคุณค่ายิ่งเพราะในอดีตกาลหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลาย ฉะนั้น ความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือ ความรู้จากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกวันว่า “ครู” ซึ่งพิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล
ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงกำหนดวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวันไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูบา อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาทุกๆคน

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์