Archives กรกฎาคม 2015

The Follow up ครั้งที่ 2

DSC_0143      DSC_0161

DSC_0177      DSC_0270

DSC_0181     DSC_0211

DSC_0178

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดโครงการ  “The Follow – up” ครั้งที่ 2เพื่อติดตามผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 และ 2 โดยในการจัดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศน์สัมพันธ์ประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรมากความสามารถอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อติดตามผลการจัดโครงการครั้งที่แล้วซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของการคิดบวก ในการทำงาน นั้น ปัจจัยที่จะส่งผลให้บุคลากรประสบความสำเร็จ และองค์กรก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน  นอกจากความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริง และความรับผิดชอบในการทำงานแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ วิธีคิด วิธีมองสิ่งต่าง ๆ และการคิดบวก ซึ่งการคิดบวก หมายถึง มีอุปนิสัยมองโลกในแง่ดี  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาบุคลิกภาพและสังคมของสหรัฐอเมริกาเผยว่า การคิดบวกเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกนั้นไม่ใช่การคิดหาคำตอบว่าอะไรถูกหรือผิด แต่เป็นการคิดเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นไป การคิดบวกคือการทำให้ตัวเองมีความสุขและยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ  โดยเฉพาะจะเกิดสิ่งดี ๆ ต่อไปนี้เมื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวก การคิดบวกนอกจากจะส่งผลดีต่อตนเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรด้วย และคุณสมบัติที่ดีในการทำงาน นอกจากมีความรู้ความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องมีทัศนคติเชิงบวกด้วย เพราะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยบุคลากรที่คิดบวกจะสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และคนที่คิดบวกมักจะมองเห็นโอกาสที่ท้าทายในงานต่าง ๆ จะไม่เสียเวลาไปกับการวิตกกังวล แต่จะเอาเวลาและพลังไปทุ่มเทให้กับเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่า จึงสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดี คุณสมบัติเหล่านี้นี่เองที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตก้าวไกล องค์กรจึงให้ความสำคัญกับทัศนคติในการทำงานของบุคลากรไม่น้อยไปกว่าความรู้ความสามารถ และเมื่อเปรียบเทียบผู้ ที่มีทักษะในการทำงานใกล้เคียงกัน คนที่คิดบวกย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่าเนื่องจากการคิดบวก ทำให้มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะการคิดบวกจะช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานได้  ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะนิติศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ งานเลขานุการคณะนิติศาสตร์จึงเสนอจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Follow – up” ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการติดตามผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 และ 2 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดบรรยากาศในการทำงานของคณะนิติศาสตร์ให้มีความสุข และส่งผลให้คณะนิติศาสตร์พัฒนาและก้าวหน้า ต่อไป

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 26/2558

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งอาจารย์

58-7-14-2prakad_Page_1 58-7-14-2prakad_Page_2

คณะนิติศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2558

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Click >>

2558_25_Page_1 2558_25_Page_2

แกนนำ นศ. นิติ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 กับแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


  
  
  

นายกนิติศาสตร์ 2 สถาบัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชัยยัณ ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2 สถาบัน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเสนอแนวทางในการเชื่อมประสานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นประเพณีระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค อันพึงปฏิบัติต่อกัน

การลงนามข้อตกลง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแกนนำนักศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และน้องใหม่  ในการดำเนินกิจกรรม อันจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่จะมาถึง

ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่” ซึ่งในใจความสำคัญแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรร และความเสมอภาค โดยการจัดกิจกรรมจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ ทั้งผู้เข้าร่วม และผู้ดำเนินกิจกรรม

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) แสดงเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรร สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2558

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

image

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง vcs 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาและร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

 

58-7-9ent_Page_1 58-7-9ent_Page_2

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ….

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ….

52