Category HR / Finance / Supplies

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เรื่องจรรยาบรรณ 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วย เรื่องจรรยาบรรณและการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เรื่อง จรรยาบรรณ 2560<<

ประกาศรับสมัครที่พักสำหรับบุคลากรคณะนิติศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2560 นี้

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีป้องกันโรคภัยกับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ สร้าง Happy Body สุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข หนึ่งในหลัก Happy Workplace ให้กับบุคลากรโดยการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2560 โดยได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรเพื่อป้องกันโรคภัย และวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกหลักวิธี โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการฯพร้อมแนวนโยบายที่ทางคณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรทุกคน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของ “สุขภาพ” หากบุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มกำลังและมีความสุขในการทำงานส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์กรเป็นองค์กรที่มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง โรคออฟฟิตซินโดรม ที่เป็นความเสี่ยงของคนทำงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารร่างกายแบบง่ายๆ ภายใน 2 – 3 นาที ที่จะต้องมีการผ่อนคลายระหว่างวัน ลดความเครียด และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วย

ในการตรวจสุขภาพของบุคคลากร คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เป็นสิทธิและสวัสดิการที่ช่วยให้บุคลากรของคณะทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

DSC_0216 DSC_0225 DSC_0232 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0255 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0274 DSC_0283 DSC_0286 DSC_0288 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0303 DSC_0314 DSC_0316 DSC_0326 DSC_0345 DSC_0371 DSC_0374 DSC_0377 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0393

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตกับการประกันสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสวัสดิการประกันสุขภาพ ให้กับบุคลากรประจำคณะ เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณอมร เลิศในสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้มาให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ในการประกันสุขภาพในครั้งนี้ อาทิ

  1. การให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ซึ่งจะครอบคลุมในค่าใช้จ่ายด้านค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ
  2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัดและการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
  3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
  4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในคลินิค
  5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาฟัน เป็นต้น

โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลกรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของคณะฯให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ และสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน

DSC_0041 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0084DSC_0079DSC_0049

 

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง งานประชาสัมพันธ์

ทีมงานบุคคลและตัวแทนบุคลากรเข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินโพธิ์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์

วันที่ ๖ มกรา คม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ โดยงานทรัพยากรบุคคล และตัวแทนบุคลากร เข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินธิ์โพธิ์ บุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดใส้ติ่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

124944 124943

 

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ที่มีจรรยาบรรณ “ด้านการตรงต่อเวลา” และ “ด้านการให้บริการ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาคณะให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการคัดเลือกจากการคัดเลือกจากเพื่อนร่วมงาน และคณะกรรมการฯ มีผลดังนี้
>>ด้านการตรงต่อเวลา ประกอบด้วย
๑.นายทวี ต้นคำ
๒.นายชรินทร์ ชาบัวน้อย
๓.นายนภดล ธรรมศิลา
๔.นางทองร้อย เชื้อสาวะถี
๕.นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา
๖.นางสาววิจิตรา เสมอสมัย
๗.นางวณิชชา แสนสีหา
๘.นายสุริยาวุธ วงศ์ชัย
>>ด้านการให้บริการ ประกอบด้วย
๑.นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก
๒.นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

15439887_1256767717735826_204379651226339701_n 15440490_1256768224402442_3547381679280278477_o 15493692_1256768337735764_3075331217251122547_o 15540740_1256768174402447_588087407003476492_o 15541020_1256768034402461_7939036906101925142_o 15578444_1256767714402493_8006369110108304314_n

นิติฯ มข. ร่วมใจ ถวายพระพร “ในหลวง” ขอทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมแต่งกายชุดสีชมพู ถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ ต่างติดตามแถลงการณ์พระอาการประชวรจากสำนักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากแถลงการณ์ฉบับที่ 37 ล่าสุดเมื่อค่ำของวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ระบุพระอาการของพระองค์ยังไม่คงที่

DSC_0105DSC_0101DSC_0106DSC_0108

เผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทีมงานจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้กับส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บอร์ดงานจรรยาบรรณ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

DSC_0058 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0069