สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบที่ 1 Portfolio ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีศักยภาพสูงจำนวน 20 คน และโครงการคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 10 คนจากผู้ที่สมัครจำนวนกว่า 500 คน ในรอบที่ 1

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ด้วยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่แม่นยำในหลักกฎหมาย มีทักษะปัญญาในศตวรรษที่ 21 และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม อีกทั้งปลูกฝั่งเรื่องนิติทัศนะความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_4023 DSC_4032 DSC_4034 DSC_4055 DSC_4057 DSC_4058 DSC_4060 DSC_4075 DSC_4078 DSC_4088

วีดีโอการนำเสนอ การสร้างเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือประมวลจริยธรรมขององค์กร ในการป้องกันปัญหาการทุจริต


โดย นางสาวกฤษดา เพชรภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270660-8


โดย นางสาวเกศริน ดาวสาวะ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270661-6


โดย นายคมกฤษ ห้อยไธสง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270663-2


โดย นางสาวจุฑารัตน์ มูลเทพ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270664-0


โดย นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270666-6


โดย นายธนพล สิงห์อุดม รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270669-0


โดย นายปฏิรัฐ ศรีเทพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270672-1


โดย นายไพฑูรย์ พรหมเทศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270674-7


โดย นางภัทราวดี เรืองอาจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270675-5


โดย นายศิลป์ศรุต เสาร์ประโคน รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270677-1


โดย นายศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270678-9


โดย นางสาวสุรียพัชร์ เสรีอำนวย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270679-7


โดย นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270680-2


โดย นายองอาจ พรมสาลี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270681-0

กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงนิทรรศการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และกระจายโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตยยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ และต่อยอดการศึกษา เช่น โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษานิติศาสตร์ (เรียนปริญญาตรีต่อยอดปริญญาโท หลักสูตร 4+1 ปี) เป็นต้น

ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้ปกครองสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2562 #TCAS62 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดรับนักเรียนทั้งหมด 5 รอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ http://law.kku.ac.th

DSC_3571 DSC_3574 DSC_3595 DSC_3686 DSC_3718 DSC_3742 DSC_3768 DSC_3778 DSC_3780 DSC_3791

นศ. คณะนิติฯ โชว์ผลงานวิจัย ประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม

นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมาย ในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 600 ผลงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้การทำวิจัยและประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการทำวิจัยว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดเครื่องมือในการวิจัยและการแสวงหาคำตอบ ให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในการเรียนตัวบทกฎหมายมาบูรณาการใช้กับข้อเท็จจริงทางสังคม พร้อมทั้งเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย จัดทำรูปเล่มตามแบบแผนทางวิชาการ และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับฟัง
โดย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กล่าวว่า “สำหรับในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 15 กลุ่ม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม และให้นักศึกษาได้กำหนดประเด็นปัญหา คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนกฎหมาย เนื่องจากนักศึกษาต้องสามารถนำองค์ความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้”
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในการจัดการเรียนในวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย นอกจากการเรียนรู้ทักษะในด้านวิชาการ ทักษะในการทำวิจัยที่นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอรูปเล่มส่งอาจารย์แล้ว แต่คณะยังต้องเสริมทักษะจำเป็นอื่น ๆ เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดการนำเสนอ จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมทักษะดังกล่าวให้นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต”
ในส่วนของนางสาวอนุสรา ไกรโกศล นักศึกษาชั้นปี 4 ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การจัดการเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัย ได้เสริมทักษะการทำวิจัย และการเขียนในเชิงวิชาการ เพื่อที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนองานด้วยค่ะ”

DSC_7604 DSC_7629 DSC_7647 DSC_7688 DSC_7694 DSC_7711 DSC_7732 DSC_7741 DSC_7753 DSC_7788 DSC_7802 DSC_7825 DSC_7849 DSC_7857 DSC_7891 DSC_7893 DSC_7894 DSC_7906 DSC_7927 DSC_7956 DSC_7975

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ห้องเรียน 4.0 : เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

รายวิชา 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชา จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆ ฟังและต่อยอดจากประเด็นที่เพื่อนเล่า หรือ สร้างเรื่องใหม่ในการเล่า เพื่อฝึกทักษะการฟังและการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในทำงานด้านกฎหมาย ที่นอกจากต้องมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟังและการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม และปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information อีกทั้งยังสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_6472 DSC_6483 DSC_6489 DSC_6490 DSC_6494 DSC_6495 DSC_6497 DSC_6510 DSC_6528 DSC_6532 DSC_6552 DSC_6574 DSC_6582 DSC_6596

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

บรรยายพิเศษ “Related Laws Affecting International Business”

การบรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business”

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Marketing Director บริษัท Qualy & Co บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนากฎหมายธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง “Related Laws Affecting International Business” สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยมีอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในการบรรยายในครั้งนี้ได้อธิบายลักษณะของการประกอบธุรกิจขายและออกแบบสินค้ามีดีไซน์ (Design Product) ภายใต้แบรนด์ Qualy ขั้นตอนและลักษณะการนำเข้าและส่งออกสินค้าของ Qualy รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยและต่างประเทศในการดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้าของ Qualy เช่น กรณีการขายสินค้าของ Qualy ในประเทศจีน USA หรือประเทศทางยุโรป ว่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญต่างกันอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการดำเนินการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศสำหรับการขายสินค้ามีดีไซน์ และความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสินค้า Design Product พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการขายสินค้า เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ กรณีตัวอย่างที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าปลอมในเว็บจีน ซึ่งมีราคาถูกกว่า และให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันทำให้เกิดช่องโหว่ในเรื่องการตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งเข้าประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้องทั้งให้นักศึกษาได้เสนอช่องทางแก้ไขจากกรณีศึกษาดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ (Young Smart Lawyer) ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรมพร้อมปลูกฝังนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_3194 DSC_3196 DSC_3221 DSC_3227 DSC_3237 DSC_3241 DSC_3246 DSC_3259 DSC_3269 DSC_3275 DSC_3253

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายให้ความรู้นักศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “กฎหมายกับศีลธรรม” รายวิชา LW012102 นิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์

ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางที่สอดแทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้กับนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และใช้เป็นหลักแนวคิดในการศึกษาวิชากฎหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

DSC_2843 DSC_2849 DSC_2852 DSC_2853 DSC_2858 DSC_2866 DSC_2872