อบรมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในเรื่องของสิทธิชุมชน สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีแกนนำกลุ่มฮักแม่น้ำเลย เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน “กลุ่มฮักแม่น้ำเลย” มีการฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง การจัดองค์กรชุมชน การทำงานเป็นทีมและการวางแผนงาน เป็นต้น อันจะทำให้ประชาชนลุ่มน้ำเลยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดโพธิ์ศรีหายโศก บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์สุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ที่ปรึกษาคณะ ร่วมกับบุคลากร และนักศึกษาได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้

และโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน ตั้งอยู่พื้นที่ปากแม่น้ำเลย ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำน้ำโขง ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนชนที่เห็นด้วยกับโครงการและกลุ่มที่คัดค้านโครงการ เนื่องมาจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน จากการลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม และไม่ทราบปริมาณการกักเก็บน้ำ เกรงว่าจะสูญเสียที่ดินจากน้ำท่วม

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะได้ทำการศึกษาปัญหาชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการภายใต้นโยบายเสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม (Social Engagement) โดยมุ่งการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการ (Virtual Field Trip) เชื่อมโยงกับหลักสูตรให้กับนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้กฎหมายในห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้จากความเป็นจริงในพื้นที่ในรูปแบบ Problem Base Learning (PBL) ด้วยการสร้างชุมนุมนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเป็นจุดสนใจที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาโดยคนในชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และในส่วนของภาครัฐเองต้องมีการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0003 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0004 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0005 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0007 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0008 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0009 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0010 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0012 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0006 ลงพื้นที่เชียงคาน_๑๙๐๙๑๘_0002

ทีมนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Moot Court Competition 2018/2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

นายธวัชชัย ถำวาปี นักศึกษาชั้นปี 4

นายภิเษก วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 4

และมีนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 2 คน

นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์ นักศึกษาชั้นปี 3

นายพีรณัฐ มาลาหอม นักศึกษาชั้นปี 3

โดยมี อาจารย์บุษกร ปราย ณ ศักดิ์ อาจารย์พีรันธร วีระภรณ์พิมล อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ปริศนา คำชาย และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นที่ปรึกษา

ได้เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้ 4 ทีม จะได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นี้

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

S__15835147 S__15835151 S__15835154 S__15835163 S__15835166 S__57663541 S__57663545

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ Brand

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ห้อง Interactive 2

นักศึกษาตรวสจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/9WKoVJ

รายชื่อเลือกตั้งสโมสรนิติศาสตร์

 

 

ห้องเรียน 4.0 ประยุกต์ใช้ Application กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ประยุกต์ใช้ Application Flipgrip ในการสอน กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตอบโจทย์ห้องเรียน Interactive

ปัจจุบันโลกเราได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อย นวัตกรรมเหล่านี้ได้ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ที่ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่องทางสำคัญที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต หรือแม้กระทั่งวงการการศึกษาเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเช่นกัน เพราะเชื่อว่าการศึกษาของเด็กไทยยุคใหม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีเข้าช่วย

ซึ่งในรายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ได้นำเอาแอฟลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า ่Flipgrid ่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อกระตุ้นนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อคำถามและสามารถใส่ข้อมูลเนื้อหารายวิชาหรือเชื่อมโยงลิงค์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและตอบคำถามผ่านการบันทึกเป็นคลิปวิดิโอและส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจผ่านแอฟลิเคชั่นนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในชั้นเรียนที่นักศึกษาให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมาก

โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชาได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนักศึกษาทุกคนต่างก็มีสมาร์ทโฟนและสามารถโหลดแอฟฟลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรู้ ผ่านแอฟลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร่วมถึงการสร้างทักษะทางวิชาการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาอีกด้วย

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อผลิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4096 DSC_4109 DSC_4110 DSC_4113 DSC_4114 DSC_4120 DSC_4122 DSC_4124 DSC_4128 DSC_4133 DSC_4140

ด่วนที่สุด…… รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนรวมพลคนใจบุญ

ทุนการศึกษา รวมพลคนใจบุญ

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษารวมพลคนใจบุญ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๑

๒. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(ม.๖) ๒.๕๐ ขึ้นไป

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัครทุนการศึกษา มข.

นักศึกษานิติศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ออกค่ายเพื่อศึกษาปัญหา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดกิจกรรมมีดังนี้

  1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ละลายพฤติกรรม” เป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการทำงานเป็นทีม
  2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องต้น เป็นการบรรยายหลักกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ความรู้เบื้องต้นการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน
  3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใช้เกมเป็นสื่อ เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดต่างๆ พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป
  4. กิจกรรม “จุดไฟฝัน” เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  5. กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา (ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก) ที่ดิน แก่คนในชุมชนบ้านโพนเพ็กและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์นรากร วรรณพงศ์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. กิจกรรมถอดบทเรียน เป็นการระดมสมองร่วมกันระหว่างน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและพี่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อประมวลผลสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองในด้านจิตอาสา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน พัฒนาสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

เครดิตภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

01 02 03 04 05 05-1 06 07 08 09 10 9999 41445879_1857033861053436_8673441112855150592_o 41446590_1857035284386627_8834579326499291136_o 41458875_1857035211053301_5637214077160783872_o 41465024_1857035654386590_692684182240886784_o 41466068_1857028647720624_3428773190984269824_o 41468001_1857035487719940_5472904880572071936_o 41471195_1857033077720181_7793447419651293184_o 41479993_1857033241053498_8890630483663126528_o 41532856_299820377414962_7640196398050181120_n  41512442_544110399376934_7530119865177210880_n 41491158_1857028371053985_1794238307484303360_o 41499531_1857035761053246_1624367665118183424_o 41502758_1857035724386583_9036430991136129024_o 41503612_1857028967720592_1594676813898973184_o 41505171_1857025154387640_3679017407491342336_o 41509723_1857034041053418_455578494030577664_o 41533912_1857033161053506_6279627273519759360_o 41538339_1857035091053313_910359747641737216_o 41543093_1857032644386891_5273774631768031232_o 41545247_1857028717720617_7215208379088633856_o 41556962_1857033567720132_6811325782174990336_o 41591396_1857034624386693_6567860909551648768_o 41594563_1857033661053456_2570161378283225088_o 41606927_1857028204387335_7359181811768885248_o

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

180910 ทุนฟูจิโมโต 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

คุณสมบัติ

๑. เป็นผู้ที่ขยันขันแข็งและมีจุดหมายที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

๒. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อยหรือมีศักยภาพสูงหรือมีทักษะพิเศษด้านอื่นๆ

๓. มีความต้องการทุนทรัพย์ในการศึกษา และไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

๔. มูลนิธิพิจารณาอันดับแรกคือศักยภาพหรือความสามารถ อันดับที่สองพิจารณาจากความยากจนหรือความต้องการทุนทรัพย์

ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_1 ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_8

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครทุน FUJIMOTO

นักศึกษานำส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

 

เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมนิติทัศนะนักกฎหมาย สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาชมรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ออกค่ายศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านห้วยยาง นักศึกษาได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่าง ๆภายในชุมชน ในเบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน

นักศึกษาชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยทีมวิทยากรไปให้ความรู้ชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้นักศึกษายังช่วยชาวบ้านจัดทำเล้าไก่ ปรับปรุงแปลงปลูกผักของโรงเรียน เพื่อเป็ฯการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารอินทรีย์ภายในชุมชน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทั้งคณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีการนำองค์ความรู้ที่นักศึกษาแต่ละคนถนัดไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายเชิดพงศ์ นารี นักศึกษาชั้นปี 4 ประธานค่ายในครั้งนี้ ได้กล่าวความรู้สึกว่า “มีความตั้งใจในการทำโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ บ้านห้วยยาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน และการเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนต่างคณะที่ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัว”

 

DSC_2014 DSC_2060 DSC_2093 DSC_2095 DSC_2098 DSC_2100 DSC_2104 DSC_2106 DSC_2117 DSC_2133 DSC_2140

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
1. เข้ารับการปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนฯในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ.ห้องราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมยืนยันลงทะเบียนการรับทุนและส่งสำเนาสมุดหน้าบัญชี
2. ช่วยเหลือกิจกรรมทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคม
ดูรายชื่อคลิก https://goo.gl/Dxtxsd

180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_1 180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_2