Category ไม่มีหมวดหมู่

แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

คณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และสำนักหอสมุด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive leaning ควบคู่กับ Information เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจากการศึกษาดูงานสรุปข้อมูลได้ดังนี้

1. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยนายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ e-Learning นายยุทธนา สุมามาลย์ หัวหน้ากลุ่มผลิตและบริการสื่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล ดังนี้
1.1 ด้านระบบ e-Learning KKU โดยได้ให้ข้อมูลและแนะนำเครื่องมือในระบบ e-Learning KKU เช่น การทำแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ ที่มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดให้มีการอบรมให้กับคณาจารย์ของคณะฯ เรื่องการใช้งานในระบบ e-Learning KKU เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
1.2 การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยในอนาคตทางสำนักนวัตกรรมฯ จะสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่เรื่องการสอบวัดความรู้ฯ ตามคณะ เพื่อให้ข้อมูลติดตามนักศึกษาในรายที่ยังสอบไม่ผ่าน และทางคณะเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมก่อนการสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อลดอัตราการสอบไม่ผ่านของนักศึกษา
1.3 การผลิตเนื้อหาการสอน Digital Content โดยทางสำนักนวัตกรรมมีบริการห้องบันทึก Video-base Lesson ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง สื่อดิจิตอลทุกรูปแบบ เทคโนโลยีการสร้างสื่อผสมคุณภาพสูง โดยไฟล์ Video ที่ได้ จะอัพโหลดผ่านระบบ e-Learning KKU ที่ผู้สอนเรียกมาใช้ในระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเปิดดูบทเรียนก่อน และนำข้อสงสัยหรือแบบฝึกหัดมาซักถามในห้องเรียน โดยระบบดังกล่าวเอื้อประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อใช้เวลาในชั้นเรียนให้น้อยลงแต่ได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สำนักหอสมุด
โดยนางสาวกิตติยา สุทธิประภา เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ได้ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
2.1 ด้านระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมาย ระดับนานาชาติ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และขอข้อมูลจากทางคณะ ในด้านการบริการของหอสมุด ซึ่งทางคณะมีความต้องการฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ โดยทางหอสมุดมีความยินดีเสนอจัดซื้อฐานข้อมูลและให้บริการกับทางคณะ ทั้งนี้ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมาย ระดับนานาชาติ มีความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาอ้างอิงงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะด้านการศึกษางานวิจัย โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านกฎหมาย

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

38279390_1901623253250266_1001515553711456256_n 38480227_1901623289916929_7510654291707691008_n 38392469_1901623236583601_3817036280332550144_n 38404906_1901623579916900_7353704036249370624_n 38020621_1901623553250236_953014382118305792_n 38303400_1901623643250227_6606533190221824000_n38444401_1901623993250192_5211059334628245504_n  38481228_1901624046583520_4908798563040886784_n 38391216_1901624029916855_8371272824798576640_n 38403286_1901624296583495_7059528957208559616_n 38435821_1901624356583489_2558360500370931712_n