กิจกรรมวันแรกพบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาจัดกกิจกรรมวันแรกพบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับก้าวแรกในการเข้าสู่โรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นการแนะนำให้ได้รู้จักคณะนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในคณะเดียวกัน ตลอดจนการให้การต้อนรับจากนักศึกษารุ่นพี่อย่างอบอุ่น

IMG_0900IMG_0903 IMG_0896   IMG_0917 _MG_7289 _MG_7291 DSC_0202  IMG_0914

และในวันนี้ ยังเป็นวันดีที่สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และที่สำคัญ การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีนี้ สโมสรนักศึกษาไม่จัดเก็บงบประมาณรายหัว หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แพ็คเก็ตน้องใหม่” เหมือนกับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งผู้ลงนาน MOU ประกอบด้วย 1)รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ 3)นายพิทักษ์  ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4)นายชัชชัย  ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา จากการลงนามดังกล่าวถือเป็น Model แห่งมาตรฐานความสำเร็จร่วมกันในการถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษากฎหมาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_0127 DSC_0115 DSC_0111 DSC_0138 DSC_0097 DSC_0101

IMG_0880

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดแผนปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรกิจกรรม : การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อกำหนดงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2 เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้มีความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ การเขียนสรุปโครงการ ตลอดสามารถจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ซึ่งทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เชิญ นางสาวศิริพร  โคตรโนนกอก นักวิชาการเงิน และนางสาวสุวรรณี  เพียงใจตรง นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และนายอนุชิต   ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนโครงการ และการจัดทำสรุปโครงการ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นเวทีให้สโมสรนักศึกษาสามารถจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อกำหนดงบประมาณของกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานสโสรนักศึกษาต่อคณะ

ในการนี้ การจัดโครงการดัวกล่าวได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์และให้แนวคิดในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ให้สามารถสรรสร้างกิจกรรม อย่างสร้างสรร ซึ่งประกอกอบด้วย

1 นายสุรโกศล   แก้วดี

2 นายพิทักษ์   ไทยเจริญ

3  นางสาวกชพร   มุสิกบุญเลิศ

4 นางสาวปริศนา   คำชาย

5 นางสาวบุษกร   ปราบ ณ ศักดิ์

6 นายแทนรัฐ   คุณเงิน

7 นางสาวรวดี   สุทธิศาสตร์

โดยแบ่งการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง

IMG_0634 IMG_0635 IMG_0638 IMG_0641 IMG_0649 IMG_0652 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0667 IMG_0670

การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำโดย นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำนักศึกษา : การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
ในการนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่โดยให้คำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิ ให้คณะทำงานเข้าใจในบาทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค รวมถึงบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่”

และยังได้รับเกียรติจากท่านโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสโมสรนักศึกษากับการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ”

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำโดย นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต้องรับน้องใหม่

_MG_7167 _MG_7179 _MG_7181 _MG_7183 IMG_0543 IMG_0545 IMG_0547 IMG_0559 IMG_0566_MG_7215_MG_7223

แกนนำ นศ. นิติ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 กับแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


  
  
  

นายกนิติศาสตร์ 2 สถาบัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายชัยยัณ ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2 สถาบัน ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเสนอแนวทางในการเชื่อมประสานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นประเพณีระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค อันพึงปฏิบัติต่อกัน

การลงนามข้อตกลง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแกนนำนักศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และน้องใหม่  ในการดำเนินกิจกรรม อันจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่จะมาถึง

ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่” ซึ่งในใจความสำคัญแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรร และความเสมอภาค โดยการจัดกิจกรรมจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ ทั้งผู้เข้าร่วม และผู้ดำเนินกิจกรรม

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) แสดงเจตนารมณ์ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรร สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2558

นักศึกคณะนิติศาสตร์รับกิตติบัตรเนื่องในวันนักกิจกรรม

วันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการ 2557 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับมอบกิตติบัตรนักศึกษาที่ปฎิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556  ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11402226_896276827118252_8452131510258153915_o   11402514_896276830451585_8098139769497774289_o


  11402223_896276820451586_2353471792961399525_o  11334176_896276817118253_3693391236621039689_o

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากฎหมายลาว-ไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคประทีป และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกฎหมายลาว-ไทย โดยแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก และสตรี ณ สวนศิวโมกข์ มูลนิธิหยดธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

IMG_8594 IMG_8596 IMG_8680 IMG_8692 IMG_8699 IMG_8720

กลุ่มนักศึกษาให้กำลังใจเพื่อนที่ถูกควบคุมตัว

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. กลุ่มนักศึกษาดาวดิน จัดกิจกรรมให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัว ณ เรือนจำกลางพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยการนำ post it เขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษาแล้วติดลงบนบอร์ด และร่วมกันขับร้องเพลง บทเพลงของสามัญชน

S__9756690 S__9756696 S__9822211  S__9756681