ด่วนที่สุด >> แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรสารสำหรับการส่งใบแจ้งยอด

ด่วนที่สุด >>

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรสารสำหรับการส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ที่หมายเลข 0 4320 3588 ต่อ 26 (ระบบอัตโนมัติ)

58-7-3ent

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 : 1 ก.ค. 58 / PDF Click

58-7-1-2ent_Page_01 58-7-1-2ent_Page_02 58-7-1-2ent_Page_03 58-7-1-2ent_Page_04 58-7-1-2ent_Page_05 58-7-1-2ent_Page_06 58-7-1-2ent_Page_07 58-7-1-2ent_Page_08 58-7-1-2ent_Page_09 58-7-1-2ent_Page_10 58-7-1-2ent_Page_11 58-7-1-2ent_Page_12 58-7-1-2ent_Page_13 58-7-1-2ent_Page_14 58-7-1-2ent_Page_15 58-7-1-2ent_Page_16 58-7-1-2ent_Page_17 58-7-1-2ent_Page_18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2558 : 1 ก.ค. 58 / PDF Click

58-7-1-1ent_Page_1 58-7-1-1ent_Page_2 58-7-1-1ent_Page_3 58-7-1-1ent_Page_4 58-7-1-1ent_Page_5 58-7-1-1ent_Page_6 58-7-1-1ent_Page_7