สื่อวิดิโอ

  • แนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  • สื่อ VTR กิจกรรมภายในคณะ