• รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๖๓

  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่๖-๒๕๖๓
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่๗-๒๕๖๓
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๖๒

  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๒
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๒
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔-๒๕๖๒
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๖-๒๕๖๒
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๖๑

  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๕-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๖-๒๕๖๑
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๗-๒๕๖๑
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๖๐

  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๒-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๓-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๔-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๕-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๖-๒๕๖๐
  • รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่-๗-๒๕๖๐
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๕๙

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๕
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๖
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๗
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๘
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๙
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่พิเศษ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑๐
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๕๘

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๕๗

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ พิเศษ
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปี ๒๕๕๕๔-๒๕๕๖

  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๔
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๒-๒๕๕๔
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๒-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓-๒๕๕๔
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๔-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๕-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๖-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๗-๒๕๕๕
  • รายงานการประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๘-๒๕๕๕
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓

 • รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางอนุข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  • รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางอนุข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)